ปุ๋ยคอก ตัวช่วยสำคัญต่อการเสริมความอุดมสมบูรณ์ในดิน

ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากมูลสัตว์ ซึ่งในจุดเริ่มต้นจะเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในวงจรของเกษตรผสมผสาน แล้วต่อมาจึงมีมูลสัตว์จากส่วนของปศุสัตว์เพิ่มเข้ามา ปุ๋ยคอกที่ใช้อาจเป็นมูลของสัตว์ชนิดไหนก็ได้ และจะใช้มูลของสัตว์ชนิดเดียวหรือผสมกันหลายชนิดก็ได้เช่นกัน โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขยายความเพิ่มเติมเอาไว้ว่า ปุ๋ยคอกที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ต้องเป็นมูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักเพื่อย่อยสลายเสียก่อน ถึงจะทำให้พืชสามารดูดซึมธาตุอาหารที่มีไปใช้ประโยชน์ได้ และปุ๋ยคอกสดใหม่ก็จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าปุ๋ยที่เก็บไว้นานแล้ว เนื่องจากปุ๋ยชนิดนี้สูญเสียธาตุอาหารออกไปในรูปแบบของก๊าซได้ง่าย

ประโยชน์ของปุ๋ยคอก

แม้ว่าธรรมชาติของปุ๋ยคอกจะมีอัตราส่วนของธาตุอาหารน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณมวลรวมของปุ๋ย แต่คุณสมบัติในการบำรุงและปรับโครงสร้างดินนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมาก เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งลักษณะทางกายภาพของดิน คุณสมบัติเชิงชีวภาพและคุณสมบัติเชิงเคมี เรื่องนี้เคยมีการทดสอบจนเห็นผลชัดเจนมาแล้ว ด้วยการวัดสภาพดินที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากใช้ปุ๋ยคอกต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี พบว่าดินมีความแน่นน้อยลง มีความพรุนมากขึ้น ช่วยให้ถ่ายเทอากาศได้ดี อีกทั้งยังมีอัตราการเกิดเม็ดดินสูงขึ้นด้วย

ปุ๋ยคอก ประโยชน์

นอกจากนี้ปุ๋ยคอกยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธาตุอาหารในดิน พร้อมกับเป็นแหล่งพลังงานที่ดีให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินด้วย คุณยงยุทธ โอสถสภา และคณะ ได้ทำงานวิจัยและให้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า หากใช้ปุ๋ยคอกกับดินที่เสื่อมสภาพเป็นเวลานานพอ มันจะช่วยเพิ่มค่า C.E.C. ในดินให้สูงขึ้น ค่านี้คือระดับความสามารถในการแลกประจุของดิน ซึ่งเชื่อมโยงกับปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยตรง ค่านี้ยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งบ่งบอกว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากเท่านั้น

ปัจจัยที่ควบคุมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยคอก

เนื่องจากปุ๋ยคอกเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ อาจมีการแปรรูปเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานบ้าง แต่จะไม่มีการเสริมกระบวนการทางเคมีเพื่อการกำหนดปริมาณธาตุอาหารแต่อย่างใด ดังนั้นความไม่แน่นอนของแร่ธาตุที่มีจึงเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการใช้ปุ๋ยชนิดนี้ แต่เราก็สามารถคัดสรรเพื่อให้ได้ปุ๋ยคุณภาพดีที่สุดได้ ด้วยการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อธาตุอาหารในปุ๋ย ดังนี้

 1. ชนิดของอาหารที่สัตว์เหล่านั้นบริโภค โดยปกติแล้วสัตว์บริโภคเนื้อจะให้มูลสัตว์ที่มีธาตุอาหารมากกว่าสัตว์บริโภคพืช อธิบายได้ง่ายๆ ด้วยเรื่องความหลากหลายของอาหาร สัตว์บริโภคพืชมักจะมีอาหารเป็นกลุ่มพืชแค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้น ยิ่งเมื่อเป็นสัตว์เลี้ยงก็ยิ่งถูกจำกัดประเภทอาหารมากขึ้นไปอีก ไม่เหมือนกับสัตว์บริโภคเนื้อที่จะได้แร่ธาตุผ่านการบริโภคของสัตว์ที่กลายมาเป็นอาหารอีกทีหนึ่ง
 2. สัดส่วนของธาตุคาร์บอน/ไนโตรเจนของปุ๋ยคอก อัตราส่วน C/N เป็นค่าที่บอกถึงองค์ประกอบเชิงเคมีในปุ๋ยคอก ซึ่งทำให้สามารถระบุแบบคร่าวๆ ได้ว่าปุ๋ยนั้นได้วัตถุดิบมาจากแหล่งไหน ถ้าปุ๋ยคอกได้มาจากมูลสัตว์บริโภคพืชจะมีค่า C/N ค่อนข้างกว้าง หมายความว่ามีธาตุคาร์บอนสูงและมีไนโตรเจนต่ำ ขณะที่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์บริโภคเนื้อจะมีค่า C/N แคบกว่า จึงพบปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงขึ้น
 3. อายุของสัตว์ ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ที่มีอายุมากจะด้อยประสิทธิภาพกว่าสัตว์อายุน้อย เมื่ออาหารถูกย่อยเรียบร้อยแล้วจะมีอัตราการดูดซึมสารอาหารค่อนข้างต่ำ ดังนั้นธาตุอาหารจึงยังคงหลงเหลืออยู่ในมูลสัตว์ค่อนข้างสูง ปุ๋ยคอกที่ได้จากสัตว์อายุมากจึงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่า
 4. วัสดุรองพื้นคอก ด้วยเหตุที่ส่วนผสมในปุ๋ยคอกทั่วไปมักจะมีวัสดุรองพื้นคอกรวมอยู่ด้วย การเลือกใช้วัสดุรองพื้นจึงมีผลต่อธาตุอาหารในปุ๋ยคอกที่จะได้ โดยคุณสมบัติของวัสดุรองพื้นที่ดีจะต้องมีอัตราส่วน C/N ค่อนข้างแคบ และต้องดูดซึมธาตุอาหารที่เป็นมูลสัตว์เหลวได้ดี วัสดุที่นิยมใช้ได้แก่ หญ้าขน ผักตบชวา ปอเทือง เป็นต้น
 5. การเก็บรักษาปุ๋ยคอก เมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ปุ๋ยคอกถือว่ามีอัตราการสลายตัวของธาตุอาหารได้เร็วที่สุด การเก็บปุ๋ยไว้นานเกินไปจะทำให้ธาตุอาหารค่อยๆ ลดลงจะน้อยกว่าค่าปกติ และการเก็บปุ๋ยไว้ในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณความชื้นสูงก็จะสูญเสีญธาตุอาหารบางส่วนไป คุณมุกดา สุขสวัสดิ์ได้อธิบายไว้ว่า ปุ๋ยคอกที่อยู่ท่ามกลางความชื้นจะเกิดกระบวนการสลายตัวแบบไม่ใช้อากาศ กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย
ปุ๋ยคอกแห้ง

วิธีการใช้ปุ๋ยคอก

หากเป็นปุ๋ยคอกที่ผลิตกันเองในพื้นที่ เกษตรกรควรทำการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยเสียก่อน รอจนกว่าปุ๋ยจะผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ มีเนื้อปุ๋ยที่ค่อนข้างแห้งและร่วนซุย แน่นอนว่าควรหลงเหลือความชื้นอยู่ในเม็ดปุ๋ยเล็กน้อยขณะนำไปใช้งาน จุดที่ใช้หมักและจัดเก็บจะต้องไม่มีแดดและฝน สามารถใช้วัสดุรองพื้นหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ที่ค่อนข้างแห้งมาผสมเพื่อช่วยดูดซับความชื้นได้ เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง เป็นต้น คุณบัญชา รัตนีทู วท.ม. ได้เพิ่มเติมไว้ในเอกสารชุดปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดินว่า การเพิ่มศักยภาพการใช้ปุ๋ยคอกให้สูงขึ้น ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีปริมาณธาตุอาหารสูง และเลือกวิธีการใช้งานปุ๋ยให้สอดคล้องกับชนิดของพืช ดังนี้

 • พืชสวน พืชผัก และไม้กระถาง
  ใช้วิธีการผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วรองก้นหลุนหรือก้นกระถาง อัตราส่วนทั่วไประหว่างดินกับปุ๋ยคอกอยู่ที่ 1:1 แต่ถ้ารู้แน่ชัดว่าเป็นดินร่วนให้ปรับอัตราส่วนเป็น 1:2 ส่วนดินทรายจะต้องนำไปผสมดินเหนียวก่อนในสัดส่วนเท่าๆ กัน แล้วค่อยมาผสมกับปุ๋ยที่อัตราส่วน 1:1
 • พืชไร่
  ความสำคัญของการใช้ปุ๋ยคอกในพืชไร่คือความสม่ำเสมอและทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่การปลูกพืชไร่ค่อนข้างกว้าง หากเราไม่แบ่งสันปันส่วนให้ดีปุ๋ยคอกก็จะไปรวมตัวกันอยู่เป็นจุดๆ ให้ใช้วิธีการผสมปุ๋ยคอกกับดินเพาะปลูกในช่วงเตรียมแปลง ต้องมีการไถพรวนเพื่อคลุกเคล้าปุ๋ยกับดินให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวทุกครั้ง และหากที่ดินผืนนั้นทำการเพาะปลูกหลายหน ควรใส่ปุ๋ยเพิ่มในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวด้วย
 • พืชผัก แปลงดอกไม้ และพืชที่ปลูกด้วยการหว่านเมล็ด
  สิ่งที่ต้องระวังคือ การย่อยสลายที่ยังไม่สมบูรณ์ของปุ๋ยคอกจะมีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ จึงต้องมีการตรวจความพร้อมของปุ๋ยก่อนนำมาใช้งานเสมอ ส่วนวิธีการผสมปุ๋ยก็ให้คลุกเคล้ากับดินในช่วงเตรียมแปลงปลูก เมื่อพืชเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้วก็ให้นำปุ๋ยคอกมาหว่านโรยหน้าอีกครั้ง
 • ไม้ผลและไม้ยืนต้น
  ให้แบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกรองปุ๋ยที่ก้นหลุมด้วยการผสมกับดินปลูกในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพันธุ์พืชนั้นๆ หลังจากพืชเติบโตแล้ว ให้ใช้วิธีขุดดินเป็นวงรอบต้นตามรัศมีทรงพุ่ม ความลึกอยู่ที่ประมาณ 5-6 นิ้ว จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกลงไปผสมกับดิน จุดนี้พืชจะดูดซับปุ๋ยได้ดีกว่าโรยรอบโคนต้นมาก
ธาตุอาหารในปุ๋ยคอก
https://www.rockymountaincompost.com/

อัตราการใช้ปุ๋ยคอก

อ้างอิงตามข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เราสามารถปรับอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยคอกให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิดได้ดังนี้

 • ข้าว ใช้ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ โดยวิธีการหว่านให้ทั่วแล้วไถกลบก่อนเริ่มต้นการเพาะปลูก
 • พืชไร่ ใช้ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ โดยคลุกเคล้ากับดินตามแนวการเพาะปลูก
 • พืชผัก ใช้ปุ๋ยคอก 4 ตันต่อไร่ โดยผสมกับดินในช่วงเตรียมแปลงปลูก
 • ไม้ผล ไม้ยืนต้น จะแบ่งวิธีการใส่ปุ๋ยคอกออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ 20 กิโลกรัมต่อหลุม โดยคลุกกับดินเพื่อรองก้นหลุมก่อนลงต้นกล้า ครั้งต่อมาใช้ปุ๋ยคอก 20-50 กิโลกรัมต่อต้น ด้วยการใส่ปุ๋ยลงในร่องลึกตามแนวทรงพุ่ม ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ปรับไปตามอายุของต้นพืช
 • ไม้ตัดดอก ใช้ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่
 • ไม้ดอกยืนต้น ใช้ปุ๋ยคอก 5-10 กิโลกรัมต่อไร่

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนที่เป็นตัวเลขชัดเจนแบบนี้ เราอาจเห็นค่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งข้อมูล ทั้งนี้เป็นเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ต้องใช้ตามที่กำหนดเสมอ สามารถพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นได้ เช่น คุณภาพของปุ๋ยคอกที่ใช้ ความแข็งแรงและสายพันธุ์ของต้นพืช ความอุดมสมบูรณ์ดั้งเดิมของพื้นที่ เป็นต้น

การเก็บรักษาปุ๋ยคอก

 1. ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุรองพื้นคอก อันดับแรกต้องเลือกวัสดุที่มีค่า C/N ค่อนข้างแคบซึ่งจะมีผลดีต่อการเสริมปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมากกว่า แล้วใช้วัสดุชนิดอื่นที่แห้งสนิทมาช่วยในการดูดซับของเหลว เช่น ฟางแห้ง หญ้าแห้ง เป็นต้น หากสับให้วัสดุเหล่านั้นมีขนาดเล็กลงได้ ก็จะช่วยให้ดูดซึมของเหลวได้ดียิ่งขึ้น
 2. เลือกพื้นที่จัดเก็บมูลสัตว์ให้เหมาะสม อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นพื้นที่ปิดที่ไม่เจอกับฝนและแสงแดด เพื่อชะลอการสูญเสียธาตุอาหารที่จะเกิดขึ้น
 3. ดูแลระดับความชื้นให้เหมาะสม ปุ๋ยคอกที่ดีและมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการใช้งาน จะต้องมีความชื้นเพียงเล็กน้อย และเม็ดปุ๋ยไม่เกาะติดกัน ระหว่างการเก็บรักษาเราจึงต้องคอยจัดการไม่ให้พื้นที่นั้นแห้งหรือเปียกเกินไป โดยสามารถสังเกตจากสัญญาณที่บ่งบอกว่าระดับความชื้นไม่เหมาะสม ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ยกตัวอย่างเอาไว้ดังนี้ การเกิดเชื้อราสีขาวเมื่อกองปุ๋ยแห้งเกินไป เนื้อปุ๋ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวและอาจมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากกองปุ๋ยชื้นเกินไป และเนื้อปุ๋ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำเมื่อสภาพแวดล้อมโดยรวมไม่เหมาะสม
 4. ใช้ตัวช่วยอื่นในการรักษาคุณภาพของปุ๋ยคอก สิ่งที่ทำได้ค่อนข้างง่ายและสะดวก คือการใช้ยิปซั่มหรือกรดบางชนิดมาผสมกับปุ๋ยคอกเพียงเล็กน้อย เพื่อลดอัตราการระเหยของธาตุไนโตรเจน อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีแต่จะต้องลงทุนมากกว่า คือการทำหลุมคอนกรีตสำหรับการเก็บปุ๋ยคอกโดยเฉพาะ
 5. ไม่ควรเก็บปุ๋ยคอกไว้นานเกินไป ปกติแล้วเราสามารถหาวัตถุดิบมาผลิตปุ๋ยคอกที่สดใหม่ได้เรื่อยๆ ดังนั้นต้องบริหารการใช้งานให้ดี อย่าให้มีปุ๋ยที่เก็บค้างสต็อกนานเกินไป เพราะยิ่งนานเท่าไรธาตุอาหารก็ยิ่งลดน้อยลงมากเท่านั้น
ปุ๋ยคอก วิธีใช้ ประโยชน์
http://blog.arda.or.th/

ข้อควรคำนึงในการใช้ปุ๋ยคอก

 • การใช้ปุ๋ยคอกในปริมาณที่มากเกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้พืชขาดธาตุอาหารที่จำเป็นบางชนิดได้
 • กลิ่นนั้นถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของปุ๋ยคอกใหม่เลย โดยเฉพาะในช่วงที่มันเริ่มเน่าแล้ว เพราะฉะนั้นควรคำนึงให้ดีในการนำไปใช้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อใครหรือไม่
 • ในปุ๋ยคอกนั้นจะมีสารโลหะพิษบางอย่างที่ปนมากับอาหารของสัตว์ ซึ่งตรงส่วนนี้คือข้อเสียของปุ๋ยคอก เพราะสัตว์นั้นกินพืชต่าง ๆ โดยที่เราไม่รู้ว่าอาหารที่สัตว์เหล่านั้นกินมันปนมากับอะไรมาบ้าง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยคอกสดสำหรับพืชบางชนิดอาจจะไม่เหมาะสม
 • ความเค็มของปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกหมักนั้นจะมีปริมาฯเกลือในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นถ้าหากใช้ในปริมาณที่เยอะก็อาจจะส่งผลเสียให้ดินเค็มหรือมีสภาพที่สะสมเกลือโซเดียมอยู่ได้ ดังนั้นถ้าหากจะนำไปใช้ก็ควรพิจารณาให้ดีก่อน และควรใช้ในปริมาณที่พอดี
 • ปุ๋ยคอกสด ๆ นั้นจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะในปุ๋ยคอกนั้นจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ แต่ก็ยังมีธาตุอาหารที่สามารถละลายได้ง่าย อย่างเช่น ธาตุไนโตรเจน (N) ที่เป็นส่วนประกอบอยู่มากในปุ๋ยคอก แต่หลังจากที่มีการปล่อยให้มีการเน่าเปื่อยและระบายน้ำแล้วก็จะเหลือปุ๋ยเก่าที่มีน้ำหนักลดลง ทำให้ปุ๋ยเก่านั้นแห้งและมีไนโตรเจนที่สามารถละลายได้ง่ายลดลงนั่นเอง เนื่องจากจุลินทรีย์ได้ทำการดูดเพื่อนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ แต่ธาตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุโพแทสเซียม (K) ก็ยังคงอยู่ และมีส่วนที่เป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยถ้าหากมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ปุ๋ยคอกทำมาจากอะไร
https://www.diynetwork.com/

แหล่งอ้างอิง

ปุ๋ยอินทรีย์, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน, บัญชา รัตนีทู วท.ม.
ข้อควรรู้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การทำเกษตรอินทรีย์, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้