ปุ๋ยหมัก ธาตุอาหารสำหรับพืชจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการหมัก โดยนำวัสดุกลุ่มอินทรีย์มาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น จะเป็นสิ่งที่ได้จากพืชหรือสัตว์ก็ได้ จะเป็นเศษซากที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางการเกษตรหรือเป็นขยะอินทรีย์จากครัวเรือนก็ได้เช่นกัน จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ปุ๋ยหมักจะต้องผ่านการย่อยสลายทางชีววิทยาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ในช่วงแรกของการหมักนั้น ไม่ว่าวัตถุดิบที่ใช้จะเป็นอย่างไรและมีความหลากหลายแค่ไหน สุดท้ายจะต้องได้เป็นปุ๋ยหมักที่มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันทั้งหมด และมีความเปื่อยยุ่ยจนแยกออกจากกันได้ง่าย

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

คุณสมบัติโดยรวมของปุ๋ยหมักนั้นคล้ายคลึงกับปุ๋ยคอก แต่แตกต่างกันที่วัตถุดิบสำหรับผลิตปุ๋ยและกระบวนการหมัก ส่งผลให้ปุ๋ยหมักมีรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ พร้อมกับมีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้

ปุ๋ยหมักคืออะไร

1. ประโยชน์ของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน

ปุ๋ยหมักสามารถปรับปรุงโครงสร้างดินเดิมให้มีความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกมากขึ้นได้ แม้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน แต่ก็นับว่าเป็นการลงทุนทางเวลาที่คุ้มค่า เพราะดินที่มีลักษณะเอื้อต่อการเติบโตของพืชจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน

1.1 คุณสมบัติทางเคมีของดิน

 • ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญของพืช มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่มีปริมาณค่อนข้างสูง ยิ่งกว่านั้นการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ยหมักยังเป็นไปอย่างช้าๆ ทำให้พืชได้สารอาหารที่มีประโยชน์แบบต่อเนื่องในระยะยาว
 • ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มค่า CEC ให้สูงขึ้น ค่านี้บอกถึงความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุในดิน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการยึดเกาะธาตุอาหารบางชนิดไม่ให้สูญสลายไป ทั้งยังช่วยให้พืชดูดซึมแร่ธาตุจากปุ๋ยประเภทอื่นได้ดีขึ้นด้วย
 • ปุ๋ยหมักช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดด่างในดินได้ดี คือช่วยป้องกันไม่ให้ดินเปลี่ยนค่าความเป็นกรดหรือด่างรวดเร็วเกินไป จนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชเสียหาย
 • ปุ๋ยหมักมีความสามารถในการลดพิษของธาตุอาหารบางชนิดที่มากเกินไปได้ คุณธงชัย มาลา ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า ส่วนประกอบในปุ๋ยหมักจะดูดซับธาตุอาหารเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้สลายไปในดิน แม้จะดูดซับไว้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ลดปริมาณลงได้มาก ตัวอย่างเช่น การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปูนขาวเพื่อแก้พิษของธาตุแมงกานีส เป็นต้น

1.2 คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

 • ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มอัตราการเกิดเม็ดดินให้สูงขึ้น อินทรียวัตถุในปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้วจะให้สารเชื่อมเป็นผลิตผล ซึ่งสารเชื่อมนี้จะทำหน้าที่ยึดเกาะอนุภาคดินบริเวณใกล้เคียงให้เกาะกลุ่มกันกลายเป็นเม็ดดิน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างดินมากขึ้น เนื้อดินจึงร่วนซุยและระบายอากาศได้ดี
 • ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทั้งเรื่องความหนาแน่น การอุ้มน้ำ การระบายอากาศ ตลอดจนลดการเกิดชั้นดินดานแข็ง องค์ประกอบทั้งหมดนี้ดีต่อการเจริญเติบโตของระบบรากอย่างมาก รากจะแผ่ขยายได้ง่ายขึ้นและดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • อินทรียวัตถุในปุ๋ยหมักจะช่วยเสริมความทนทานของเม็ดดิน เมื่อได้รับการกระทบจากสิ่งแวดล้อมจะมีเปอร์เซ็นต์การกร่อนลดลง และผิวหน้าดินไม่จับตัวเป็นก้อนแข็ง ดีต่อการไหลผ่านของน้ำและการรักษาความชุ่มชื้นในดิน

1.3 คุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของดิน

 • ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มอาหารให้กับจุลินทรีย์บางชนิด ทำให้จุลินทรีย์เพิ่มปริมาณมากขึ้น เติบโตเร็วและมีศักยภาพในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมของจุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อพืชสูงมากทีเดียว อย่างเช่นการสร้างกรดอินทรีย์ระหว่างการเติบโตของจุลินทรีย์ กรดนี้พืชสามารถดึงไปใช้ได้โดยตรงและมีส่วนเสริมคุณภาพของธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วด้วย
 • ปุ๋ยหมักช่วยป้องกันการเกิดโรคบางชนิดได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจะมีช่วงที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 60-70 องศาเซลเซียส และมีระยะเวลายาวนานกว่า 3 วัน เชื้อโรคและไข่แมลงจึงลดปริมาณลง นอกจากนี้ Marchesini, A.L.et.al. ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียชนิดดี ซึ่งมีผลยับยั้งการก่อโรคบางชนิดบริเวณใกล้รากพืชได้
 • ปุ๋ยหมักช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยได้ หลังจากปุ๋ยหมักสลายตัวแล้วจะสารอัลคาลอยด์ที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอย โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยจึงลดน้อยลง
ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
www.planetnatural.com

2. ประโยชน์ของปุ๋ยหมักในด้านการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

หากเรามองเพียงแค่ปริมาณธาตุอาหารหลักที่พืชจะได้รับจากการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยหมักอาจเทียบค่าความเข้มข้นกับปุ๋ยเคมีไม่ได้ เพราะปุ๋ยเคมีสามารถกำหนดสัดส่วนของธาตุอาหารได้อย่างอิสระ แต่ความพิเศษของปุ๋ยหมักคือมีความหลากหลายของธาตุอาหารค่อนข้างสูง ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุเสริม อีกทั้งยังมีส่วนทำให้แร่ธาตุต่างๆ ถูกแปรสภาพไปอยู่ในรูปที่พืชดึงไปใช้งานได้ดีกว่า พร้อมกับถนอมธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วไม่ให้สูญสลายไปโดยง่าย ปุ๋ยหมักจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้ในระยะยาว เหมาะสำหรับใช้เพื่อฟื้นฟูผืนดินที่ผ่านทำเพาะปลูกมาหลายครั้ง หรือถูกปล่อยทิ้งร้างจนเสื่อมโทรมเกินกว่าพืชจะเติบโตได้ดี

ดินปุ๋ยหมัก
www.alpinematerials.com

3. ประโยชน์ของปุ๋ยหมักในด้านเศรษฐกิจ

จากข้อมูลกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยาในเอกสารวิชาการเรื่อง “เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์” ได้ระบุว่า ปุ๋ยหมักปริมาณ 1 ตัน ตามปกติจะมีธาตุไนโตรเจน 10.4 กิโลกรัม ธาตุฟอสฟอรัส 12.3 กิโลกรัม และโพแทสเซียมอีก 14.5 กิโลกรัม ที่ยังไม่นับรวมธาตุอาหารเสริมอื่นๆ อีก การเลือกใช้ปุ๋ยหมักในแปลงเพาะปลูกจะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ และทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้น

ประโยชน์ปุ๋ยหมัก
www.thaihealth.or.th

4. ประโยชน์ของปุ๋ยหมักในด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 • เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งช่วยให้มีผลดีหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพที่ดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะหมดไป และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคก็ลดน้อยลง
 • ช่วยลดผลเสียที่เกิดจากการทำลายขยะไม่ถูกวิธี อย่างเช่นการเผา ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกลามจนสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
 • ช่วยลดปริมาณพืชบางชนิดที่ไม่ต้องการหรือมีปริมาณมากเกินไปได้ อย่างเช่นกรณีของผักตบชวา นอกจากนำมาทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ได้แล้ว ยังช่วยให้ลำคลองมีพื้นที่ว่างสำหรับการสัญจรทางน้ำ และดีต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้น
การเกิดปุ๋ยหมัก
horticulture.co.uk

กระบวนการเกิดปุ๋ยหมัก

ในภาพใหญ่ของการหมักปุ๋ยก็คือกระบวนการที่จุลินทรีย์ทำกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งมีผลต่อการย่อยสลายของอินทรียวัตถุที่เลือกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย โดยองค์ประกอบทั้งหมดจะค่อยๆ ย่อยจากอนุภาคใหญ่กลายเป็นอนุภาคเล็กที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่รายละเอียดในภาพย่อยนั้นมีหลายสิ่งเกิดขึ้นระหว่างทาง อีกทั้งยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเร็วของกระบวนการหมักปุ๋ยด้วย

ส่วนมากเรานิยมใช้ซากพืชมาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบสูงมาก ทำให้ย่อยสลายได้ยากและมีจุลินทรีย์เพียงแค่บางชนิดเท่านั้นที่ทำการย่อยสลายได้ ตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในเรื่องนี้ได้แก่ เชื้อราแอคติโนไมซีส เชื้อราจีออทริคัม เชื้อราไตรโคเดอร์มา แบคทีเรีย เป็นต้น แม้ว่าในจุดเริ่มต้นของการหมักจะมีจุลินทรีย์เหล่านี้ในปริมาณน้อย แต่เมื่อเข้าสู่สภาวะเหมาะสมคือมีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส และมีสารประกอบไนโตรเจนเพียงพอ จุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนและเติบโตอย่างรวดเร็ว หมายความว่าอัตราการย่อยสลายซากพืชก็จะเร็วขึ้นด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการทำงานของจุลินทรีย์อีก สามารถแยกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

 • อัตราส่วนของ C/N ที่เหมาะสม
  เนื่องจากการทำงานและเติบโตของจุลินทรีย์ จำเป็นต้องใช้คาร์บอนเป็นแหล่งพลังงาน ขณะเดียวกันก็ต้องการไนโตรเจนด้วยเช่นกัน ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยเกินไป กระบวนการย่อยสลายจะเกิดได้ช้ามาก แต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะสูญสลายออกไปในรูปของก๊าซ
 • ความชื้น
  จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ความชื้นในการดำรงชีวิต และมันสามารถใช้ประโยชน์จากอินทรียวัตถุที่ละลายน้ำได้เท่านั้น ถ้ากองปุ๋ยหมักมีความชื้นไม่พอจะทำให้ย่อยสลายได้ช้า และท้ายที่สุดจุลินทรีย์อาจตายได้ แต่ถ้าชื้นมากไปการย่อยสลายก็ไม่สมบูรณ์เช่นกัน
 • อุณหภูมิ
  ความจริงปัจจัยนี้จะเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์โดยตรง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ช่วง 2-3 วันแรกกองปุ๋ยจะมีอุณหภูมิเท่ากับสภาพแวดล้อม ช่วงต่อมาอุณหภูมิจะสูงขึ้นเป็น 45-65 องศาเซลเซียส ระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึง 2-3 เดือน และระยะสุดท้ายอุณหภูมิจะเริ่มเย็นลง
ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
particle.scitech.org.au

ระหว่างกระบวนการหมัก จุลินทรีย์จะย่อยสลายอินทรียวัตถุแล้วใช้ประโยชน์ในการเพิ่มจำนวน พร้อมกับทำกิจกรรมอื่นไปด้วย สิ่งที่ย่อยได้ง่ายจะถูกจัดการก่อน จึงค่อยตามด้วยสิ่งที่ย่อยได้ยากกว่า องค์ประกอบในกองปุ๋ยหมักจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากอุณหภูมิปกติก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วค่อยลดลงในช่วงท้าย ค่าความเป็นกรดก็เพิ่มขึ้นระหว่างทางและลดลงช่วงท้ายเช่นกัน

วิธีการทำปุ๋ยหมัก

อันดับแรกให้คัดเลือกและรวบรวมวัสดุที่ต้องการนำมาผลิตปุ๋ยหมักให้มากพอเสียก่อน พร้อมกับจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการหมักปุ๋ยเอาไว้ ควรเป็นที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอและต้องไม่มีเหตุให้เราต้องโยกย้ายมวลปุ๋ยระหว่างการหมัก ส่วนวิธีการทำ คุณมุกดา สุขสวัสดิ์ ได้แนะนำเอาไว้ว่า ให้นำวัสดุมากองเป็นชั้นหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่มพร้อมอัดให้แน่น จากนั้นทับหน้าด้วยปุ๋ยคอกหนาประมาณ 5 เซนติเมตร รดน้ำอีกครั้งพร้อมใส่สารเร่ง แล้วทำซ้ำแบบนี้ขึ้นไปเป็นชั้นๆ เมื่อครบตามต้องการแล้วให้ปิดด้านบนสุดด้วยดินหนาราวๆ 20-30 นิ้ว เพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาขุดคุ้ยพร้อมรักษาสภาวะการหมักให้คงที่อยู่เสมอ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกองปุ๋ยหมัก

เมื่อจุลินทรีย์เริ่มทำงาน อุณหภูมิของปุ๋ยหมักจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งแล้วลดต่ำลงตามธรรมชาติ แต่ถ้ามีการกลับกองปุ๋ยระหว่างนี้อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงเช่นกัน เราจะได้เห็นเส้นใยสีขาวรอบผิวนอกของกองปุ๋ยด้วย มันคือเชื้อราที่ทำการย่อยสลาย ไม่ได้มีอันตรายใดๆ

การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก

ความชื้นเป็นสิ่งสำคัญมากต่อกระบวนการย่อยสลาย จึงต้องหมั่นตรวจค่าความชื้นอยู่เสมอ โดยสัมผัสกับวัสดุที่ใช้หมัก เมื่อบีบดูจะต้องมีน้ำออกมาเล็กน้อย ควรมีการรดน้ำให้กองปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ และถ้าต้องกลับกองปุ๋ยให้ทำทุก 15 วัน

ลักษณะปุ๋ยหมักที่นำไปใช้ได้แล้ว

สิ่งแรกที่ชัดเจนที่สุดคือลักษณะทางกายภาพ เนื้อปุ๋ยหมักจะเปื่อยยุ่ยและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ อุณหภูมิลดลงจนเทียบเท่ากับอุณหภูมิห้อง และต้องไม่มีกลิ่นการระเหยของก๊าซใดๆ จากกองปุ๋ยอีก

วิธีทำปุ๋ยหมักจากใบไม้
jeffries.com.au

การใช้ปุ๋ยหมัก

1. การใช้ปุ๋ยหมักในการเตรียมแปลงในการปลูกผัก พืชไร่ และไม้ดอก

ให้แบ่งการใช้ปุ๋ยหมักเป็น 2 รอบ รอบแรกคือช่วงเตรียมแปลงปลูก โรยปุ๋ยหมักให้ทั่วพร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีกับเนื้อดิน สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเสริมธาตุอาหารให้เข้มข้นขึ้นได้ รอบที่ 2 คือใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าหลังพืชเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้ว สัดส่วนในการใช้งานก็จะแปรผันตามประเภทของพืช ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำปริมาณการใช้ปุ๋ยเอาไว้ดังนี้

 • พืชไร่ ใช้ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่
 • พืชผัก ใช้ปุ๋ยหมัก 4 ตันต่อไร่
 • ไม้ตัดดอก ใช้ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่
 • ไม้ดอกยืนต้น ใช้ปุ๋ยหมัก 5-10 กิโลกรัมต่อต้น

2. การใช้ปุ๋ยหมักกับไม้ผล

สามารถนำปุ๋ยหมักมาใช้ได้ 2 ระยะ ระยะแรกคือช่วงเตรียมแปลงปลูก ให้ผสมปุ๋ยหมักกับดินในอัตราส่วน 1:5 ผสมจนกว่าทั้งหมดจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วค่อยเอารองไว้ก้นหลุม หลังจากเพาะปลูกไปแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักในระยะที่ 2 คือระยะการเติบโตของพืช ให้ใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องปีละครั้ง แบ่งปุ๋ยหมักทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน ใช้ 3 ส่วนใส่ลงในร่องรอบทรงพุ่ม ระดับความลึกที่เหมาะสมคือ 30 เซนติเมตร อย่าลืมกลบดินเหนือร่องหลังใส่ปุ๋ยเพื่อป้องกันการไหลออกด้วย การแบ่งใส่ปุ๋ยแบบนี้ให้ผลดีกว่าการหว่านโรยหน้าเพียงอย่างเดียวหลายเท่า

3. การใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืชในภาชนะปลูก

เนื่องจากการภาชนะปลูกมีพื้นที่จำกัด ปริมาณปุ๋ยที่ใช้จึงต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป และนิยมทำกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงเริ่มต้น ให้ผสมปุ๋ยกับดินในอัตราส่วน 1:3 คลุกให้เข้ากัน รดน้ำแล้วพักทิ้งไว้ก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นค่อยนำส่วนผสมนั้นมาปลูกพืชตามปกติ

มาตรฐานของปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดี และได้มาตรฐานนั้นให้พิจารณาคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ปุ๋ยหมักที่ใช้ได้แล้วไม่ควรมีวัสดุเจือปนอื่น ๆ
 • จะต้องมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ระหว่าง 25-50%
 • ปุ๋ยหมักที่ใช้ได้แล้วจะต้องไม่มีความร้อนหลงเหลืออยู่
 • ความชื้นเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.0-7.5 องศาเซลเซียส
 • มีเกรดปุ๋ยไม่ต่ำกว่า 1:1:0.5 (ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม)
 • มีความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ไม่มากกว่าร้อยละ 35 – 40 โดยน้ำหนัก
 • จะต้องมีอัตราส่วนระหว่างธาตุคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่มากกว่า 20 ต่อ

แหล่งอ้างอิง

เอกสารวิชาการเรื่อง เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์, นางนรีลักษณ์ ชูวรเวช.สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน, บัญชา รัตนีทู วท.ม.
ปุ๋ยอินทรีย์, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้