ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารหลักสำคัญจากธรรมชาติที่ดีต่อพืชและดิน

ปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์อันเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นซากพืช ซากสัตว์ ผลิตผลที่ได้จากตัวสัตว์ หรือแม้แต่เศษซากจากกระบวนการบางอย่างของเหล่าจุลินทรีย์ ความแตกต่างของที่มาส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์นั้นแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนและเป็นต้นแบบเพื่อการต่อยอดให้กับปุ๋ยประเภทอื่น เรารู้จักการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ยังไม่เข้าใจถึงองค์ประกอบของมันเสียอีก โดยคาดว่าปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกน่าจะเป็นชนิดแรกที่ถูกนำมาใช้งาน

ความสำคัญของ ปุ๋ยอินทรีย์

แม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยในปัจจุบันจะทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้น แต่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการบำรุงพืชและพัฒนาโครงสร้างดินอยู่ดี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ยังไม่มีปุ๋ยชนิดไหนทดแทนได้ ดังต่อไปนี้

 1. ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารครบถ้วน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวัตถุดิบตั้งต้นของปุ๋ยอินทรีย์นั้นมาจากธรรมชาติ จึงมีทั้งธาตุหลักและธาตุรองอย่างสมดุล แม้แต่ธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการเพียงเล็กน้อยก็พบได้ในปุ๋ยชนิดนี้ด้วย วิธีการให้ปล่อยสารอาหารลงสู่ดินก็เป็นไปอย่างช้าๆ แต่อาศัยความต่อเนื่องยาวนาน พืชจึงดูดซึมไปใช้งานได้ค่อนข้างมาก
 2. ปุ๋ยอินทรีย์มีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน แล้วทำให้อนุภาคของดินนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากเม็ดดินอัดแน่นก็จะมีความโปร่งและร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี ทำให้ระบบรากของพืชเจริญเติบโตได้เร็วพร้อมกับทำหน้าที่ได้ดูดซึมอาหารได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ยังมีคุณสมบัติในการช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างในดินอีกด้วย
 3. จากเอกสารเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดดี ในวงจรการดูดซึมธาตุอาหารของพืชจะต้องมีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เพราะพวกมันทำหน้าที่ย่อยสลายและเปลี่ยนรูปธาตุอาหารจนกลายสิ่งที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนประกอบในปุ๋นอินทรีย์จะช่วยให้จุลินทรีย์เหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกในระยะยาว
 4. ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยประเภทอื่นได้ดี กรณีที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์จะทำหน้าที่เหมือนผู้ปูทางที่เตรียมองค์ประกอบพื้นฐานให้พร้อม และสร้างสภาพแวดล้อมในดินให้เอื้อต่อการดูดซับสารอาหาร เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเข้าไป ทั้งดินและพืชจึงใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่
 5. ปุ๋ยอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่เรื่องคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น แต่การนำเศษซากจากการทำเกษตรกรรมมาใช้ ก็เท่ากับลดปริมาณขยะลงไปได้มาก อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงไปได้อีกด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
https://www.sanook.com/home/

ปุ๋ยอินทรีย์ มีกี่ชนิด

แนวทางในการแบ่งประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ มักอ้างอิงตามวัตถุดิบตั้งต้นและกระบวนการผลิต ในปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทปุ๋ยอินทรีย์เป็นกลุ่มใหญ่ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดเด่นและความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไป

1. ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอก (Animal manure) คือ ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ ตัวอย่างของประเภทสัตว์ที่นิยมใช้กันได้แก่ มูลโค มูลไก่ มูลเป็ด และมูลสุกร แน่นอนว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน แต่มูลของสัตว์เหล่านี้หาได้ง่ายกว่า อีกทั้งส่วนมากยังเป็นผลพลอยได้ของการเกษตรเชิงผสมผสานอยู่แล้วด้วย มูลสัตว์นั้นไม่ใช่ของเสียแต่เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหารมาแล้ว จึงมีธาตุอาหารหลายชนิดที่ดีต่อพืชและดิน

ประโยชน์ของปุ๋ยคอก

 • ปุ๋ยคอกมีความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพดินอย่างมาก เนื่องจากมีสารอินทรียวัตถุในปริมาณสูง หลังการใช้อย่างต่อเนื่องเม็ดดินจะมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ขององค์ประกอบเชิงเคมีและลักษณะกายภาพภายนอก
 • กระบวนการดูดซับไนโตรเจนจากปุ๋ยคอกของพืชมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะไนโตรเจนบางส่วนอยู่ในรูปที่พืชดึงไปใช้งานได้ทันที แล้วส่วนที่เหลือจะค่อยๆ ผ่านการดูดซับตามไปทีหลัง ทำให้การใช้ปุ๋ยคอกแต่ละครั้งเกิดประโยชน์รวดเร็วและต่อเนื่องหลังจากนั้นไปอีกหลายเดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทมูลสัตว์ที่เลือกใช้ด้วย
 • ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เมื่อนำมาผสมกันจึงได้สัดส่วนของธาตุอาหารที่สมดุลและตรงกับความต้องการของพืชได้ ซึ่งคุณมุกดา สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปุ๋ยได้บอกถึงปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของมูลสัตว์ว่า ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร อายุของสัตว์ และกระบวนการย่อยทั้งหมด

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอกที่นำมาใช้จะต้องมีปริมาณความชื้นต่ำและไม่ควรติดกันเป็นก้อนใหญ่ เพราะถ้าเนื้อปุ๋ยเกาะรวมตัวกันก็แสดงว่าการสลายตัวยังไม่สมบูรณ์ และมันมีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชด้วย วิธีการใช้ที่แนะนำจะแบ่งจังหวะในการใส่ปุ๋ยคอกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกคือใส่เพื่อเตรียมดินก่อนลงกล้าหรือหว่านเมล็ด โดยคลุกเคล้าปุ๋ยคอกให้เข้ากับเนื้อดินในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ครั้งต่อมาคือการใช้เป็นปุ๋ยโรยหน้าระหว่างการเติบโตของพืช สำหรับอัตราส่วนในการใส่ปุ๋ยคอกกับพืชชนิดต่างๆ มีดังนี้

 • พืชไร่ ใช้อัตราส่วน 2-4 ตันต่อไร่
 • พืชสวนและไม้ยืนต้น ใช้อัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อต้น
 • พืชผัก ใช้อัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
 • ไม้ดอก ใช้อัตราส่วน 2 ตันต่อไร่
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก
Facebook, ขี้วัวนม หนองบัวลำภู

2. ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก (Compost) คือ ปุ๋ยที่ได้จากระบวนการหมักจนเกิดการย่อยสลายในเชิงชีววิทยา จากข้อมูลในงานวิจัยของคุณนรีลักษณ์เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์กล่าวว่า ส่วนมากนิยมใช้ของเหลือในกิจกรรมทางการเกษตร เช่น หยวกกล้วย ฟางข้าว เป็นต้น นำวัตถุดิบมาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนนำไปหมักในสภาวะอันเหมาะสม เพื่อรอให้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ของมัน สุดท้ายจะได้ผลลัพธ์เป็นปุ๋ยหมักที่มีเนื้อยุ่ย อนุภาคแยกจากกันได้โดยง่าย มีคุณสมบัติพร้อมทั้งการบำรุงและปรับปรุงกายภาพของดิน

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก

 • ปุ๋ยหมักเป็นตัวช่วยสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติของดินได้ดี ทำให้เม็ดดินที่อัดตัวกันแน่นกลายเป็นดินร่วนซุย และมีลักษณะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้
 • ปุ๋ยหมักมีองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยเฉพาะในดินเนื้อหยาบอย่างดินทรายหรือดินร่วนปนทราย พวกนี้มักไม่อุ้มน้ำและมีแร่ธาตุน้อย การใช้ปุ๋ยหมักอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดข้อด้อยเหล่านี้ให้น้อยลงได้
 • การผลิตปุ๋ยหมักส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม หากเกษตรกรนำขยะในงานเกษตรมาทำปุ๋ยหมักใช้เอง นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้พื้นที่ทั้งหมดสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นด้วย

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก

วิธีการใช้ปุ๋ยหมักจะคล้ายคลึงกับปุ๋ยคอก โดยพืชบางชนิดเหมาะสำหรับการใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ทั้งช่วงเตรียมแปลงปลูกและช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของพืช ขณะที่พืชบางชนิดควรใช้ปุ๋ยหมักแค่ในช่วงเริ่มต้นของการเพาะปลูกเท่านั้น สำหรับอัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยหมักที่เหมาะสมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • พืชไร่ ใช้อัตราส่วน 3 ตันต่อไร่ในช่วงเตรียมแปลงปลูก และอีก 3 ตันต่อไร่หลังพืชโตได้ระยะหนึ่ง
 • พืชสวนและไม้ยืนต้น ใช้อัตราส่วน ปุ๋ยกับดิน 1:5 ในช่วงเตรียมแปลงปลูก และหว่านโรยหน้าดินตามทรงพุ่มอีกปีละครั้งหลังเพาะปลูก
 • พืชผัก ใช้อัตราส่วน ใช้อัตราส่วน 4 ตันต่อไร่
 • ไม้ดอก ใช้อัตราส่วน ปุ๋ยกับดิน 1:3 ในช่วงเตรียมดินสำหรับปลูกในกระถาง และใช้ 2 ตันต่อไร่กรณีปลูกในพื้นที่กว้าง
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก
https://farmerspace.co/

3. ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยพืชสด (Green manure) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการเลือกพืชบางชนิดมาเพาะปลูกในพื้นที่ เมื่อโตได้ระยะหนึ่งก็ไถกลบเพื่อให้พืชนั้นย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ จุดเด่นของปุ๋ยชนิดนี้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้แก่ดิน เพราะพืชที่นิยมใช้ทำปุ๋ยพืชสดนั้น นอกจากต้องเติบโตได้เร็วแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติตรึงธาตุไนโตรเจนได้ดีมากด้วย เช่น พืชตระกูลถั่วทั้งหมด ปอเทือง โสน เป็นต้น จะเรียกว่าเป็นการบำรุงดินครั้งใหญ่หลังจากเสื่อมโทรมเพราะการเพาะปลูกก่อนหน้านี้ก็ได้

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

 • ปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินในปริมาณมาก ด้วยคุณสมบัติของการตรึงไนโตรเจนจากอากาศในระหว่างการเจริญเติบโต พอถึงเวลาไถกลบธาตุไนโตรเจนที่สะสมไว้จึงค่อยๆ ปลดปล่อยสู่ดิน และไม่ใช่แค่ธาตุไนโตรเจนเท่านั้น ยังมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองอีกหลายชนิดที่จะถูกปล่อยสู่ดินโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ปุ๋ยพืชสดช่วยปรับโครงสร้างของดินได้ค่อนข้างดี คุณบัญชา รัตนีทู วท.ม.ให้เหตุผลไว้ว่า เนื่องจากปุ๋ยพืชสดมีคุณสมบัติส่งเสริมจุลินทรีย์ชนิดดี ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลก็คืออินทรียวัตถุในดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื้อดินเริ่มร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี พร้อมกับระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น
 • ปุ๋ยพืชสดลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ระบบรากที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างในระหว่างการเพาะปลูกจะช่วยยึดเกาะธาตุอาหารเอาไว้ จึงมีแร่ธาตุที่ถูกชะล้างไปกับน้ำน้อยกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลายลงไปเมื่อไม่ได้อยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกอีกด้วย

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยพืชสด

สำหรับปุ๋ยพืชสดนั้นไม่ได้มีอัตราส่วนเป็นตัวเลขตายตัว เพียงแค่ปลูกพืชที่เลือกให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกก็พอ โดยสามารถใช้พืชตระกูลถั่วได้กับทุกสภาพพื้นที่ แต่จะให้ผลดีที่สุดในพื้นที่ลุ่ม ส่วนที่ดอนจะเหมาะกับปอเทืองและถั่วบางชนิดมากกว่า เช่น ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม เป็นต้น หลังจากปล่อยให้พืชโตได้ประมาณ 45-60 วันก็สามารถไถกลบได้ แล้วทิ้งระยะไว้ประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้ปุ๋ยสลายตัวอย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มทำการเพาะปลูกอีกครั้ง

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด
https://www.fertilizer-machine.com/

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชต่างๆ

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เราควบคุมสัดส่วนของธาตุอาหารได้ยาก การใช้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับจังหวะที่พืชต้องการด้วยปริมาณที่เหมาะสมจึงสำคัญ นอกจากลักษณะเม็ดดินและสภาพพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ประเภทของพืชที่จะนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน

1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชผัก
ปกติพืชผักจะมีอายุค่อนข้างสั้น บางชนิดเก็บเกี่ยวได้หลังเพาะปลูกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น สารอาหารที่เพิ่มให้จึงต้องใช้ปริมาณมากและมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซึมได้รวดเร็ว ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมจึงเป็นกลุ่มของปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ซึ่งจะใส่ปุ๋ยทั้งช่วงเตรียมดินและช่วงเติบโตของพืชหรือไม่ ก็แล้วแต่ชนิดของผักที่เลือกปลูกอีกที

2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชไร่และนาข้าว
เราสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภทกับพืชไร่และนาข้าวได้ แต่จะมีความถี่และอัตราการใช้ที่แตกต่างกันไป ปุ๋ยพืชสดจะทำในช่วงระหว่างฤดูกาลเพาะปลูกเสมอ แต่ระยะไถกลบจะขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่เลือกปลูก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยในช่วงแรกก่อนเพาะปลูก และใส่ซ้ำอีกปีละครั้งจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต สิ่งที่กรมวิชาการเกษตรเน้นย้ำเอาไว้ก็คือ ควรเว้นระยะการผสมปุ๋ยหมักกับดินก่อนเพาะปลูกพืชหลักอย่างน้อย 1-3 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดก๊าซหรือสารพิษ

3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับไม้ผลไม้ยืนต้น
นอกจากไม้ยืนต้นจะมีอายุยืนยาวยังมีระบบรากที่หยั่งลึกกว่าพืชชนิดอื่น วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพสูงจึงต้องเน้นในช่วงแรกของการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมส่วนหนึ่งแล้วผสมกับดินกลบหลุมอีกส่วนหนึ่ง หลังจากพืชเติบโตขึ้นแล้วเราจะแบ่งวิธีการใส่ปุ๋ยเป็น 2 แบบ คือการหว่านคลุมดินตามทรงพุ่มรอบโคนต้น และการทำร่องลึก 30 เซนติเมตรเป็นวงกลมตามแนวขอบนอกของทรงพุ่ม แล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงในร่องนั้นเพื่อให้รากพืชดูดซึมได้ง่าย

4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับไม้ดอกไม้ประดับ
กรณีของไม้ดอกไม้ประดับปุ๋ยหมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่วิธีใช้จะต่างกันไปตามลักษณะการเพาะปลูก คือ เมื่อปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ให้ใช้ปุ๋ยหมักคลุมดินแปลงปลูกหนาประมาณ 1-3 นิ้ว พร้อมกับคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อดินประมาณหนึ่ง หากปลูกในกระถางควรใช้ปุ๋ยหมักผสมดินในอัตราส่วน 1:3 ปุ๋ยหมักอาจน้อยกว่านี้ได้บ้างแต่ไม่ควรมากกว่านี้เพราะดินจะยุบตัวเร็วเกินไป แต่ถ้าเป็นต้นกล้าที่ยังเล็กดินต้องโปร่งกว่าปกติ จึงควรเสริมทรายเข้าไปด้วยส่วนหนึ่ง

ปุ๋ยอินทรีย์กับพืช

ข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์

แม้ว่าในภาพรวมของปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยที่ใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง แต่ก็มีข้อจำกัดหลายเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจก่อน เพื่อให้การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลตรงตามความต้องการจริงๆ

 • ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีที่ปริมาณเท่ากัน หมายความว่าถ้าต้องการเร่งผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่า ซึ่งตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล
 • ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถปรับแต่งองค์ประกอบให้เหมาะสมกับพืชและดินได้ ด้วยเราไม่อาจกำหนดได้ว่าจะให้มีปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดในปุ๋ยอินทรีย์เท่าไร การจะเสริมธาตุอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งแบบเจาะจง โดยไม่ต้องการธาตุอาหารอื่นเพิ่มเติมจึงเป็นไปไม่ได้เลย
 • เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนในปุ๋ยอินทรีย์มีมากกว่าปุ๋ยชนิดอื่น สิ่งที่พบได้บ่อยคือโลหะหนักอ้างอิงตามข้อมูลในเอกสารการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสะสมต่อเนื่องไปยังผลผลิตทางการเกษตร และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
 • กระบวนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กินระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในช่วงแรก และไม่แหมาะกับพืชที่ต้องการเร่งผลผลิตมากกว่าปกติด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
http://blog.arda.or.th/

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 2548

เพื่อให้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง ทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้ โดยแบ่งสาระสำคัญเป็น 3 หมวดใหญ่ดังนี้

1. คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์

เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ของปุ๋ยคุณภาพดี ทั้งเรื่องของขนาดปุ๋ย ปริมาณความชื้น ปริมาณหินกรวด ปริมาณอินทรียวัตถุ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณธาตุอาหารหลัก การย่อยสลายที่สมบูรณ์ และปริมาณสารอื่นๆ ที่อาจพบได้ในปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะอธิบายถึงเหตุผลเอาไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 2

2. รายละเอียดกำหนดคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์

 • ขนาดของปุ๋ยไม่เกิน 12.5×12.5 มม. เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีลักษณะยุ่ยและแยกขาดจากกันได้ง่าย
 • ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ไม่เกิน 35% โดยน้ำหนัก หากการย่อยสลายสมบูรณ์ ปุ๋ยจะต้องค่อนข้างแห้ง และมีความชื้นหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย
 • ปริมาณหิน กรวด ขนาดใหญ่กว่า 5 มม. มีไม่เกิน 5% โดยน้ำหนัก ด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ต่อพืช และยังเป็นภาระในการขนส่ง
 • พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ ต้องไม่มี เพราะเป็นวัสดุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างใช้งาน
 • ปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 30% โดยน้ำหนัก เป็นการวัดว่าปุ๋ยนั้นย่อยสลายสมบูรณ์หรือไม่ และมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่วัสดุอินทรีย์ปะปนมามากเกินไปหรือไม่
 • ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5-8.5 นี่คือค่า pH ที่ทำให้การใช้งานปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ไม่เกิน 20:1 ถ้าค่า C/N มากกว่านี้ อาจทำให้เกิดกรดอินทรีย์ทีเป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช
 • ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ไม่เกิน 6 dS/m เป็นค่านำไฟฟ้าปกติที่ควรได้จากปุ๋ยอินทรีย์
 • ปริมาณธาตุอาหารหลักให้มีไนโตรเจน ไม่น้อยกว่า 1.0% ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่า 0.5% และโพแทสเซียม ไม่น้อยกว่า 0.5% แม้ว่าปุ๋ยอินทรีย์จะมีธาตุอาหารน้อยโดยธรรมชาติ แต่ก็ต้องมีการควบคุมไม่ให้น้อยจนไม่เกิดประโยชน์
 • การย่อยสลายที่สมบูรณ์ มากกว่า 80% เนื่องจากการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้การใช้ปุ๋ยมีข้อเสียมากกว่าข้อดี
 • สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และปรอท ไม่เกิน 50, 5, 300, 500, 500 และ 2 มก./กก. ตามลำดับ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะปนเปื้อนในดินแล้วยังสะสมในผลผลิตได้ด้วย

3. มาตรฐานฉลากและบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดในส่วนนี้เป็นการกำหนดว่าบนภาชนะบรรจุปุ๋ยอินทรีย์จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ไล่ไปตั้งแต่ชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า ชนิดผลิตภัณฑ์ ปริมาณบรรจุ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต อัตราส่วนที่ใช้ วันผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงวิธีการใช้และการเก็บรักษาด้วย

ปุ๋ยอินทรีย์ที่แนะนำ

 • ปุ๋ยโชบุ ผลิตโดย บริษัท คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย)
  ใช้มูลไก่ไข่เป็นวัตถุดิบหลัก และหมักในระบบปิดที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรแล้ว ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งยังมีธาตุอาหารหลักในปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป
ปุ๋ยโชบุ
 • ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ผลิตโดย บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
  เป็นปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารครบถ้วน พร้อมผสมแอคทีฟ ซิลิคอน เพื่อช่วยกระตุ้นให้พืชดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ได้กับพืชอายุสั้น ไม้ผลและไม้ยืนต้น
ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์
 • ปุ๋ยถ้ำค้างคาว ผลิตโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด
  วัตถุดิบที่ใช้เป็นอินทรียวัตถุคุณภาพสูง นำมาผ่านกระบวนการอันทันสมัยหลายขั้นตอน จนได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นปุ๋ยเม็ดพร้อมใช้งาน ในเม็ดปุ๋ยมีฮิวมัสและจุลินทรีย์เป็นส่วนผสม ใช้กับพืชได้หลายชนิด
ปุ๋ยถ้ำค้างคาว
 • ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน ผลิตโดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด
  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านคิดค้นมาเพื่อให้ได้สารอินทรียวัตถุในปริมาณสูง โดยผสมมูลไก่เนื้อและชานอ้อยเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับการใช้บำรุงผักประเภทใบมากที่สุด
ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน
 • ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน ผลิตโดย บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด
  ใช้เศษไม้เยื่อกระดาษที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ไม่มีส่วนผสมของดิน ทั้งยังมีเซลลูโลสจากไม้ที่ช่วยเสริมคุณสมบัติอุ้มน้ำในดินด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน

แหล่งอ้างอิง

ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน, บัญชา รัตนีทู วท.ม.
ปุ๋ยอินทรีย์, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารวิชาการเรื่อง เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์, นางนรีลักษณ์ ชูวรเวช.สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้