ต้นอุโลกหรือส้มกบ ไม้มงคลคุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bridal couch tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hymenodictyon orixense (อยู่ในวงศ์ Rubiaceae)

ความหมาย

อุโลก หรือส้มกบ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง โดยเป็นพืชในวงศ์เข็ม

ความเชื่อ

ต้นอุโลกหรือส้มกบ เป็นไม้พระราชทาน จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลของไทย

อุโลก หรือส้มกบ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง โดยเป็นพืชในวงศ์เข็ม ลักษณะเป็นไม้ต้นผลัดใบ มีถิ่นกำเนิดในอนุทวีปอินเดีย อินโดจีน ไปจนถึงฟิลิปปินส์ ซึ่งพบได้ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ โดยจะขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายกลางแดดจัด ถือเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย ในประเทศไทยจะพบได้ในป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบในทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้อุโลกก็ยังเป็นไม้เนื้ออ่อน เนียนละเอียด ที่สามารถนำไปใช้สำหรับงานแกะสลักชั้นเยี่ยมได้ โดยอุโลกนั้นเคยใช้ในการสลักตราของพระเจ้าแผ่นดินและในวัง และถือเป็น 1 ใน 9 ไม้มงคลที่ใช้แกะสลักในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย

ใบ ต้นอุโลก

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้

ต้นอุโลกหรือส้มกบนั้นถือเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้มงคลของไทย สืบเนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องและโครงการเฉพาะกิจ (ปลูกต้นส้มกบ) ในตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการแกะสลักผลิตภัณฑ์จากไม้อุโลก โดยทรงสนพระหฤทัยเกี่ยวกับไม้อุโลก ซึ่งทางมูลนิธิศิลปาชีพได้ทดลองนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ สิ่งประดิษฐ์กรรม ปรากฏว่าเนื้อไม้นั้นดูสวยงามมาก เห็นควรส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการปลูกในพื้นที่หัวไร่ ปลายนาหรือพื้นที่เกษตรกรรม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จึงดำเนินการปลูกไม้อุโลกเพื่อเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้และทำการเพาะชำกล้าไม้ แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ

 1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยทางด้านวิชาการป่าไม้
 2. เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้ส้มกบในที่ดินกรรมสิทธิ์
 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์ไม้ป่าที่หายาก นอกจากนี้อุโลกก็เคยใช้ในการสลักตราของพระเจ้าแผ่นดินและในวังอีกด้วย จึงถือได้ว่าต้นอุโลกหรือส้มกบนั้นเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลของไทย

ส่วนประกอบของต้นอุโลกหรือส้มกบ

ต้นส้มกบ

ลักษณะของลำต้น

อุโลกจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง โดยลักษณะเป็นไม้ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง เรือนออกเป็นทรงพุ่มกลมโปร่ง แตกแขนงออกจากลำต้นเป็นวงรอบตรงส่วนปลายกิ่ง และมีเปลือกต้นที่หนาแตกลอนออกเป็นสะเก็ด ซึ่งเปลือกต้นนั้นจะมีสีน้ำตาลปนเทา หรือบางทีจะเป็นสีเทาปนน้ำตาล

ใบ

ใบของอุโลกจะเป็นใบเดี่ยว โดยใบนั้นจะออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ซึ่งใบจะมีลักษณะเหมือนรูปรี รูปไข่ หรือรูปโล่ ปลายใบมนและมีติ่ง โคนใบจะสอดเข้าหาก้านใบ ส่วนขอบใบนั้นจะเป็นคลื่นเล็กน้อย โดยใบมีความกว้างประมาณ 8-12 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 12-25 เซนติเมตร ซึ่งแผ่นใบนั้นจะมีลักษณะเป็นลอนเล็กน้อย ในส่วนของหลังใบและท้องใบจะมีขนสัมผัสนุ่มทั้งสองด้าน แต่แผ่นใบจะมีความหนา เส้นใบนั้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นร่างแห และมีเส้นแขนงใบประมาณ 7-9 คู่ ส่วนก้านใบมีสีแดงอ่อน โดยมีความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร และมีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบ

ดอก

ดอกอุโลกเป็นดอกเพศเมียหรือเรียกว่าสมบูรณ์เพศ โดยดอกนั้นจะออกเป็นช่อตรงส่วนปลายยอดสีส้มแดง มีความยาว 5-15 เซนติเมตร และมีดอกย่อยเป็นจำนวนมาก กลีบรองมี 5 กลีบ ซึ่งจะเชื่อมกันเป็นหลอดขนาด 2 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก มีเกสรตัวผู้ 15 อัน เกาะกันอยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 อัน

ผล

ผลของอุโลกจะพบได้ในดอก ซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงรีขนาดเล็ก มีร่อง 2 ร่อง เมื่อผลสุกจะแตกได้ ในส่วนผิวเปลือกของผลนั้นจะแข็งบางเป็นสีน้ำตาลแดง โดยมีความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร อยู่รวมกันเป็นพวงห้อยลง แต่ปลายผลนั้นจะชี้ย้อนขึ้นไปทางโคนช่อ ภายในผลจะมีเมล็ดจำนวนมาก ซึ่งเมล็ดนั้นจะมีครีบหรือปีกบาง ๆ ตรงส่วนปลาย โดยผลของอุโลกนั้นจะติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคม-มกราคม

ต้นอุโลกปลูก

วิธีการปลูก

 • ขั้นตอนแรกให้เพาะต้นกล้าในกระบะเพาะชำก่อน
 • หลังจากเพาะต้นกล้าได้ 1 ปีแล้วให้นำไปปลูกในตำแหน่งถาวร
 • ปลูกด้วยดินร่วนปนทราย ขุดหลุมพอประมาณ โดยขุดหลุมพอให้รากนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • นำต้นกล้าที่ผ่านการเพาะมา 1 ปีแล้วมาปลูกในหลุมที่ทำการขุดไว้
 • เมื่อวางต้นให้อยู่ในตำแหน่งและองศาที่เหมาะสมแล้วก็ทำการกลบดินให้แน่น
 • หลังจากปลูกเสร็จให้รดน้ำเล็กน้อย

วิธีการดูแล

แสงแดด

อุโลกเป็นพืชที่ชอบแดดจัด ๆ เพราะฉะนั้นควรให้ต้นอุโลกอยู่กลางแดด โดยการเลือกปลูกในบริเวณที่แดดนั้นสามารถส่องเข้ามาถึงตัวต้นได้ ยิ่งถ้าให้ต้นอุโลกโดนแดดตลอดวันได้ก็ยิ่งดี

น้ำ

เนื่องจากต้นอุโลกนั้นสามารถอยู่กลางแดดจัด ๆ ได้ และชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถระบายน้ำได้ดี เพราะฉะนั้นจึงควรรดน้ำในปริมาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป เพราะต้นอุโลกชอบดินที่ไม่มีน้ำขังมาก

ดิน

อุโลกเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายที่อยู่กลางแดดจัด ๆ ซึ่งเป็นดินที่มีค่า pH ในช่วง 5.5-6.5 และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สามารถระบายน้ำได้ ดังนั้นควรใช้ดินร่วนปนทรายและพื้นที่ที่สามารถระบายน้ำได้ดีในการปลูกต้นอุโลกเพื่อให้ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นและอยู่ได้นาน

ปุ๋ย

โดยปกติแล้วต้นอุโลกนั้นไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ เนื่องจากเป็นต้นที่เจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วถ้าหากปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม แต่ถ้าหากจะใส่ปุ๋ยให้ต้นอุโลกแนะนำให้ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้

ต้นอุโลก ดอก

ประโยชน์หรือสรรพคุณอื่น ๆ

 • ใบอ่อนจะมีรสเปรี้ยว ซึ่งสามารถนำไปรับประทานแบบสดหรือลวกก็ได้ และยิ่งถ้าทานกับน้ำพริกก็จะเข้ากันมาก ๆ
 • เนื้อไม้ของต้นอุโลกนั้นสามารถนำไปใช้งานเบา ๆ ได้ เช่น ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ฝาบ้าน ฯลฯ
 • ราก แก่น และเปลือกต้นอุโลกสามารถใช้เป็นยาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำได้
 • รากและแก่นของอุโลกสามารถนำไปใช้เป็นยาช่วยแก้อาการไอและขับเสมหะได้
 • ใบและรากของอุโลกสามารถนำไปใช้เป็นยาดูดพิษฝีหนอง และสามารถใช้เป็นยาภายนอกในการแก้ไขข้ออักเสบ และแก้ปวดบวมแดงตามข้อได้
 • ราก แก่น และเปลือกต้นของอุโลกมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้พิษต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยในการระงับความร้อน โดยสามารถนำไปใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้อาการตัวร้อน ไข้หวัด และไข้จับสั่นได้
 • ในประเทศบังคลาเทศนำเปลือกไปใช้เพื่อเพิ่มความอยากอาหารและรักษาเนื้องอก ไม้ผงใช้สำหรับเริม และใบต้มในน้ำนำไปใช้ในอ่างอาบน้ำเพื่อรักษาโรคดีซ่าน
 • ในประเทศอินเดียเปลือกไม้ขมใช้เป็นยาสมานแผลและยาแก้ไข้ รากไม้และเปลือกลำต้นใช้สำหรับแก้ไข้และบรรเทาอาการกระหายน้ำ
 • ในรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย นำเปลือกลำต้นไปใช้สำหรับระดูขาวและประจำเดือน ใบใช้ในการรักษาแผล อาการเจ็บคอ และต่อมทอนซิลอักเสบ

ราคาต่อต้นโดยประมาณ

 • กล้าต้นอุโลกจะมีราคาอยู่ที่ 70 บาท
 • ต้นอุโลกที่มีความสูง 20 เซนติเมตร มีราคาอยู่ที่ 100 บาท
 • ต้นอุโลกที่มีความสูง 30-60 เซนติเมตร มีราคาอยู่ที่ 200 บาทขึ้นไป

แหล่งอ้างอิง

: https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/

อยากให้มีเนื้อหาเรื่องอะไรเพิ่มเติม หรือมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญคอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ