น้ำส้มควันไม้ คืออะไร กับประโยชน์ในด้านการเกษตร

น้ำส้มควันไม้ (wood vinegar) เป็นสารที่ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรมานานกว่า 200 ปี เป็นภูมิปัญญาดังเดิมของชาวญี่ปุ่น น้ำส้มควันไม้เป็นสิ่งที่ได้จากการเผาถ่านไม้ภายใต้สภาพอับอากาศ (airless condition) เมื่อผ่านแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้สดให้สัมผัสอากาศเย็น จะทำให้ควันไอเกิดการควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นของเหลวที่สีน้ำตาลเข้ม หรือที่เรียกกันว่า “น้ำส้มควันไม้” และทิ้งให้แยกชั้นนาน 3-6 เดือน จะได้ชั้นน้ำส้มควันไม้ดิบ ในน้ำส้มควันไม้นั้นจะมีกลิ่นของควันไม้ที่แรงมาก ซึ่งถ้าสัมผัสกับมือเราจะมีกลิ่นที่ติดมืออยู่นานมาก และในน้ำส้มควันไม้มีสารที่มีประโยชน์ต่อพืช ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช สารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและควบคุมโรคพืช และยังเป็นฮอร์โมนให้แก่พืชได้อีกด้วย

น้ำส้มควันไม้ราคา
https://www.tpipolene.co.th

สารประกอบของน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้จะมีสารประกอบที่สําคัญอยู่หลายอย่างได้แก่ น้ำ 85% กรดอินทรีย์  3% และสารอินทรีย์อื่น ๆ 12% และมีค่า pH ประมาณ 3 ซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นกรดสูง โดยจะแตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ที่นำมาเผา ซึ่งสารประกอบทางเคมีในน้ำส้มควันไม้นั้นมีมากกว่า 200 ชนิด แต่สารประกอบที่สำคัญหลักๆ นั้นได้แก่ กรดน้ำส้ม (Acetic acid) ช่วยฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส, กรดมด (Formic) เป็นตัวทำละลายช่วยในการปรับสภาพดิน, เมทานอล (Methanol) มีคุณสมบัติในการเร่งการงอกของเมล็ด การแตกราก และฆ่าเชื้อโรค, ฟีนอล (Phenol) ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยกำจัดแมลง, น้ำมันดิน (Wood tar) เป็นสารจับใบ ช่วยลดการใช้สารเคมี, ฟอร์มอลดีไฮด์ (Formaldehyde) ช่วยฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช, เอธิล เอ็น วาเลอเรด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช, สารอินทรีย์อื่นๆ ช่วยเร่งการหมักตัวของกรดอะมิโนและน้ำตาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมเมื่อใช้กับผลไม้ได้.

ขั้นตอนการผลิตน้ำส้มควันไม้และการเผาถ่าน

ในกระบวนการผลิตน้ำส้มควันไม้หลักๆ แล้วมีอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่

 1. การไล่ความชื้น (dehydration) ของฟื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 20 – 70 องศาเซลเซียล ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ความร้อนจากภายนอกเพื่อทำให้ฟืนเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic reaction)
 2. การเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่าน (carbonization) ช่วงนี้ไม้ในเตาเผาจะสะสมความร้อนไว้มากพอที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction) โดยไม้จะมีการเปลี่ยนเป็นถ่านที่อุณหภูมิระหว่าง 270 – 400 องศาเซลเซียส
 3. การทำให้ถ่านบริสุทธิ์ (refinement) โดยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นโดยการปรับอากาศให้ไหลเข้ามามมากขึ้นทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 400 องศาเซลเซียสเป็น 500 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลต่อการไล่น้ำมันดิน
 4. การทำให้เย็น (cooling) ทำการปิดปิดปล่องเตา ปล่อยให้ถ่านเย็น จนอุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส

สรุปหลักการง่ายๆ ในการทำน้ำส้มควันไม้ โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนทำให้เกิดควันไม้ ความชื้นในควันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้ำ นํามารวบรวมและทําให้บริสุทธิ์ขึ้นก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

สิ่งที่สําคัญในการเก็บน้ำส้มควันไม้นั้นก็คือ ต้องทำให้ปล่องดักควันอยู่ห่างจากปากปล่องควันของเตาผลิตถ่าน 20-30 ซม. หากทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยตรง จะทำให้มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศภายในเตา และส่งผลถึงคุณภาพและผลผลิตของถ่านไม้ด้วย.

วิธีทำน้ำส้มควันไม้

อัตราส่วนแนะนำในการใช้น้ำส้มควันไม้

 1. อัตราส่วน 1: 20 (ผสมน้ำ 20 เท่า) ใช้การฉีดพ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์และแมลงในดินเช่น โรคเน่าเละจากเชื้อแบคทีเรีย โรคโคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ฯลฯ ควรทำก่อนการเพาะปลูก 10 วัน
 2. อัตราส่วน 1: 50 (ผสมน้ำ 50 เท่า) ใช้การฉีดพ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืช หากใช้ความเข้มข้นที่มากกว่านี้รากพืชอาจได้รับอันตรายได้
 3. อัตราส่วน 1: 100 (ผสมน้ำ 100 เท่า) ใช้การรดราดลงไปบรเวณโคนต้นไม้ เพื่อรักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงมาวางไข่
 4. อัตราส่วน 1: 200 (ผสมน้ำ 200 เท่า) ใช้ฉีดพ่นใบพืชรวมทั้งพื้นดินรอบต้นพืชทุก 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง ป้องกันและกำจัดเชื้อราและกระตุ้นความต้านทานและการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งฉีดพ่นกองปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ช่วยย่อยให้เป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น
 5. อัตราส่วน 1: 500 (ผสมน้ำ 500 เท่า) ใช้การฉีดพ่นผลอ่อนของพืชเพื่อช่วยขยายให้ผลโตขึ้น หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้อีกด้วย
 6. อัตราส่วน 1: 1,000 (ผสมน้ำ 1,000 เท่า) เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อน ๆ และสามารถลดการใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งจากที่เคยใช้
ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจรฺิญเติบโตของพืช
https://sarakased.blogspot.com

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้

 1. ด้านการเกษตร
 • กำจัดไส้เดือนฝอย มด ปลวก ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน เพราะน้ำส้มควันไม้ เมื่อราดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะเกิดคาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นพิษต่อพืช แต่เมื่อแก๊สคาร์บอนโมโนออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แล้วจึงสามารถปลูกพืชได้
 • ป้องกันโรครากและโคนเน่าจากเชื้อราในพืช
 • ช่วยป้องกันศัตรูพืชต่างๆ และช่วยไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อรา
 • ช่วยในการฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืช
 • ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช กระตุ้นความต้านทานโรคในพืช
 • ช่วยในการเร่งให้พืชออกดอกและติดผลง่ายขึ้น ไม่หลุดร่วงง่าย
 • ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืชทำให้ผักและผลไม้มีรสดีและหวาน
 • มีคุณสมบัติเป็นสารจับใบ ช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในน้ำส้มควันไม้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ
 • สำหรับนาข้าว น้ำส้มควันไม้จะช่วยให้ข้าวออกดอกได้เร็วขึ้น ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง จำนวนเมล็ดดี น้ำหนักเมล็ดดี ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

2. ด้านปศุสัตว์

 • กำจัดกลิ่นเหม็น และไล่แมลงป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่ในคอกสัตว์
 • ผสมอาหารสัตว์หรือในน้ำที่ให้สัตว์กินในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสียในสัตว์
 • ไล่เห็บ หมัด และรักษาโรคเรื้อนของสัตว์

3. ด้านครัวเรือน

 • ช่วยป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ ตะเข็บ แมงป่อง กิ้งกือ
 • ช่วยดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณที่ชื้น แฉะ และกำจัดกลิ่นขยะ
 • ช่วยรักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนลวกและถูกไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้า เชื้อราผิวหนัง
 • ใช้หมักขยะสดและเศษอาหารเป็นปุ๋ย

4. ด้านอุตสาหกรรม

 • ใช้เป็นส่วนประกอบในยาฆ่าแมลง ซึ่งได้มาจากการสกัดสารในน้ำส้มควันไม้ ซึ่งเป็นสารชีวภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการฆ่าแมลง
 • ใช้ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง
 • ใช้ในการผลิตสารระงับกลิ่น ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้มีการทำน้ำส้มควันไม้เพื่อนำมาผลิตเป็นสารดับกลิ่นตัว
 • ใช้ผลิตสารปรับสภาพผิวให้มีความนุ่ม
 • ใช้ในอุตสาหกรรมการรมควันสารปรุงแต่งสำหรับเครื่องดื่ม ยา และอาหารต่าง ๆ
 • ใช้ในอุตสาหกรรมการย้อมสีผ้า
 • ใช้ผลิตอาหารเสริมภูมิต้านทาน อาหารเสริมการทำงานของตับ และยารักษาโรคผิวหนัง
น้ำส้มควันไม้กำจัดปลวก
https://redhawkwoodvinegar.lnwshop.com

ข้อควรระวังในการ ใช้น้ำส้มควันไม้

 1. ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาน 3-6 เดือน เนื่องจากของเหลวที่ได้นั้นส่วนใหญ่มักมีสารประกอบอื่นปนมาด้วย เช่น น้ำมันดิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นของเหลวที่ไม่ละลายน้ำ หากมีการนําไปใช้กับพืชก็จะมีผลให้ไปเกาะติดราก ปิดปากใบ เป็นอันตรายกับพืชได้
 2. น้ำส้มควันไม้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้แก่ปุ๋ยที่นำไปใช้กับพืช แต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้ เป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้น
 3. ในการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องมีการผสมกับน้ำให้มีความเจือจางตามจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้ ดังที่แนะนำไว้ข้างต้น
 4. ถ้าต้องการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ควรทำในขั้นตอนการเตรียมดินก่อนเพาะปลูกอย่างน้อยประมาน 10 วัน โดยการรดลาดทางดิน
 5. ไม่ควรฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ในระยะที่พืชออกดอกบาน เพราะกลิ่นของน้ำส้มควันไม้จะทำให้แมลงไม่เข้ามาช่วยผสมเกสร ควรทำการฉีดพ่นในระยะที่พืชก่อนจะออกดอก
น้ำส้มควันไม้ยี่ห้อไหนดี
https://kasetlove.com

แหล่งที่มาของบทความ

-สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้