น้ำหมักชีวภาพ ภูมิปัญญาแสนเรียบง่ายที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

น้ำหมักชีวภาพ คือหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานแนวคิดพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นของเหลวที่ได้จากการหมักวัสดุเหลือใช้ทั้งเศษพืชและซากสัตว์จนเกิดการย่อยสลาย โดยวัตถุดิบทั้งหมดจะเป็นของสด เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร ปลา ไข่ไก่ นม เป็นต้น แต่ละสูตรใช้ระยะเวลาในการหมักแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ ปริมาณและความสมบูรณ์พร้อมของจุลินทรีย์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ด้วย คุณอัญชลี ชินสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการได้กล่าวถึงคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ว่า หลังการหมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว ของเหลวที่ได้จะที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรต กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน กรดฮิวมิก เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน และแร่ธาตุอีกหลายชนิด

หลักพื้นฐานของการผลิตน้ำหมักชีวภาพก็จะคล้ายคลึงกับการทำปุ๋ยหมักทั่วไป คือนำวัตถุดิบมาหมักกับสารให้ความหวาน จะเป็นกากน้ำตาล น้ำตาลทราย หรือน้ำผึ้งก็ได้ตามความสะดวก แล้วเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อปล่อยให้จุลินทรีย์ทำงานจนกว่าจะครบกำหนด ซึ่ง ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ได้แนะนำถึงการสังเกตน้ำหมักชีวภาพที่พร้อมใช้งานไว้ว่า ระหว่างการหมักของเหลวควรมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ มีกลิ่นเปรี้ยว มีรสฝาดในช่วงแรกก่อนกลายเป็นรสเปรี้ยว วัตถุดิบทั้งหมดต้องค่อยๆ ตกตะกอนนอนก้นจนด้านบนเป็นของเหลวใส และฟองแก็สลดลงจนหมดไปในที่สุด แม้ว่าบางครั้งเราจะทำน้ำหมักชีวภาพด้วยผลไม้สดใหม่ที่มีรสหวาน แต่ผลผลิตที่ได้ก็ไม่เหมือนไวน์อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะใช้จุลินทรีย์ตั้งต้นในการผลิตต่างกัน ปริมาณแอลกอฮอล์หลังการหมักจึงต่างกันอย่างสิ้นเชิง

น้ำหมักชีวภาพหมายถึง
cbtthailand.dasta.or.th

ประโยชน์ของการใช้น้ำหมักชีวภาพในด้านต่างๆ

เพื่อให้เห็นภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพมากขึ้น เราสามารถแบ่งการใช้งานเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้

ด้านการเกษตร

 • เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพมีธาตุอาหารสำคัญครบถ้วน จึงช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ดี พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณสมบัติทนทานต่อโรคและแมลง
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น และมีความคงทนสูง ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน
 • ช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตั้งแต่การปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำดี ระบายอากาศดี มีบทบาทในการย่อยอินทรียวัตถุในดินให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับต้นพืชมากขึ้น รวมถึงช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินด้วย
 • ช่วยปรับค่ากรด-ด่างในแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ด้วย
 • สามารถใช้เพื่อไล่แมลงที่เป็นศัตรูพืชในแปลงเพาะปลูกได้

ด้านปศุสัตว์

 • ช่วยกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่ภายในฟาร์มสัตว์ ทั้งโรงเรือนเพาะเลี้ยงและบริเวณโดยรอบ ใช้ได้ดีทั้งฟาร์มไก่และสุกร หลังใช้กลิ่นจะหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง
 • ช่วยกำจัดน้ำเน่าเสียภายในฟาร์มได้ แต่จะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
 • ช่วยป้องกันโรคบางชนิดที่เกิดกับสัตว์ในฟาร์มได้ เช่น โรคอหิวาห์ เป็นต้น สามารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในระยะการป้องกันได้
 • ช่วยกำจัดแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค โดยตัดวงจรการเติบโตของหนอนแมลงวัน
 • ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับสัตว์ ทำให้มีอัตราการรอดสูงและให้ผลผลิตสูงด้วย

ด้านการประมง

 • ช่วยควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยง พร้อมกับลดปริมาณขี้เลน ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเน่าเหม็น
 • ช่วยลดปัญหาโรคพยาธิที่อยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
 • ช่วยรักษาแผลต่างๆ ที่เกิดกับปลา กบ จระเข้ และสัตว์น้ำชนิดอื่นได้

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งน้ำเสียที่มาจากการเกษตร ปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน ตลอดจนสถานประกอบการทั่วไป
 • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ กลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมชุมชน
 • ช่วยเปลี่ยนของเสียที่เคยทิ้งเป็นขยะ มาเป็นของใช้ที่ให้ประโยชน์หลากหลาย
 • ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และปรับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ประโยชน์ในครัวเรือน

 • ใช้ในการซักล้างและทำความสะอาดได้ดี ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือผักผลไม้สด แต่ต้องปรับความเข้มข้นในการผสมกับน้ำสะอาดให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการล้าง
 • ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องน้ำ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น
น้ําหมักชีวภาพ ประโยชน์
em-rice.blogspot.com

ธาตุอาหารพืชในน้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพครบระยะเวลาการหมักและพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว จะให้ธาตุอาหารที่สำคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรอง และกลุ่มของธาตุอาหารเสริม ซึ่งคุณบุญแสนได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ดังนี้

 • ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
  ในน้ำหมักชีวภาพจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครบถ้วน ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน แม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยมากเมื่อเทียบกับปุ๋ยประเภทอื่น แต่ก็ได้เปรียบในด้านความหลากหลายของธาตุอาหารนั่นเอง โดยน้ำหมักที่ผลิตจากพืชผักผลไม้จะมีปริมาณธาตุอาหารในกลุ่มไนโตรเจน โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูง แต่น้ำหมักจากปลาและหอยจะมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่า
 • ธาตุอาหารเสริม
  ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุที่จะได้จากน้ำหมักชีวภาพนั้นแตกต่างกันตามวัตถุดิบ ในขณะที่ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองเราจะได้รับจากน้ำหมักทุกชนิด แต่ธาตุอาหารเสริมเราต้องเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะกับความต้องการเสมอ เช่น ถ้าต้องการธาตุสังกะสี ควรใช้เป็นน้ำหมักที่มีหอยเชอร์รี่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งก็จะได้ธาตุเหล็ก แมงกานีสและทองแดงพ่วงมาด้วย ถ้าต้องการธาตุเหล็กมากเป็นพิเศษ ให้มองหาน้ำหมักที่มาจากปลาหรือกระดูกป่น แต่ถ้าอยากได้ธาตุโบรอนก็ต้องใช้เป็นน้ำหมักจากผลไม้แทน เป็นต้น
น้ำหมักชีวภาพรดต้นไม้

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ

1.น้ำหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตร

สูตรนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ครบสำหรับการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นบำรุงพืช บำรุงดิน หรือกำจัดวัชพืช โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า วิธีการเลือกส่วนผสมหลักให้คิดถึงความต้องการใช้งานของเราเป็นสำคัญ หากต้องการบำรุงพืชใบก็เลือกส่วนยอดพืชมาหมัก ถ้าต้องการบำรุงผลก็เลือกเป็นผลไม้สุกมาหมัก และถ้าจะเน้นการกำจัดวัชพืชควรเลือกกลุ่มสมุนไพรมาหมักแทน

วัตถุดิบ
– ส่วนผสมหลัก 3  ส่วน (ให้เลือกจากพืช ผลไม้สุก หรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– กากน้ำตาล   1   ส่วน
– น้ำสะอาด   10   ส่วน

วิธีทำ
คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดลงในถังหมักพลาสติก แล้วปิดฝาให้สนิทตั้งไว้ในที่ร่ม ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

การนำไปใช้
ให้ปรับสัดส่วนผสมให้เหมาะกับเป้าหมายในการใช้งาน คือ เมื่อต้องการบำรุงต้นพืช ให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ 10 ซีซีกับน้ำสะอาด 20 ลิตร เมื่อต้องการบำรุงดิน ให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร และเมื่อต้องการใช้เพื่อกำจัดวัชพืช ให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนกับน้ำอีก 1 ส่วน

น้ำหมักชีวภาพ เพื่อการเกษตร
kasetporpeang.com

2.น้ำหมักชีวภาพ เพื่อการซักล้าง

เมื่อเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด และต้องระวังเรื่องสารตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงนิยมใช้ผลไม้เป็นวัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว พร้อมกับเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติดีต่อการซักล้างด้วย เช่น ฝักส้มป่อย มะคำดีควาย มะนาว เป็นต้น

วัตถุดิบ
– ผลไม้และเปลือกผลไม้    3   ส่วน
– น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อย    1    ส่วน
– น้ำสะอาด   10   ส่วน

วิธีทำ
ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในถังหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยเว้นด้านบนไว้ประมาณ 1 ใน 5 ของความสูงถัง วางไว้ในที่ร่มประมาณ 3 เดือน และหมั่นเปิดเพื่อระบายแก๊สออกเป็นประจำ

การนำไปใช้
สำหรับสัดส่วนในการใช้งานไม่ได้มีกำหนดไว้ตายตัว ให้ปรับตามคราบสกปรกที่ต้องการกำจัด สูตรนี้ใช้สำหรับล้างจานและซักผ้าได้ดี แม้แต่ผ้าที่มีเชื้อราก็จัดการได้ เพียงแค่แช่ทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนทำการซักตามปกติ

3.น้ำหมักชีวภาพ เพื่อดับกลิ่น

ถ้ารู้สึกว่าการทำความสะอาดทั่วไปไม่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นในบางพื้นที่ออกไปได้ เช่น ท่อระบายน้ำ ชักโครก เป็นต้น สูตรนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ โดยใช้ของเหลือในบ้านมาหมัก แล้วนำไปราดหรือฉีดพ่นตามจุดที่มีกลิ่นฝังแน่นเป็นประจำจนกว่ากลิ่นนั้นจะหมดไป

วัตถุดิบ
– เศษอาหาร พืชผักผลไม้ที่เหลือทิ้ง   3   ส่วน
– กากน้ำตาลหรือโมลาส   1   ส่วน
– น้ำสะอาด   10   ส่วน

วิธีทำ
ผสมวัตถุดิบทั้งหมดกับสารให้ความหวานแล้วเทลงถังหมัก เว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ 1 ใน 5 ส่วน แล้วปิดฝาให้สนิท พักทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน

การนำไปใช้
หลักการใช้จะเหมือนกับน้ำหมักชีวภาพสูตรสำหรับซักล้าง คือให้ปรับความเข้มข้นในการผสมตามพื้นที่ใช้งาน และระดับความรุนแรงของกลิ่นไม่พึงประสงค์

น้ำหมักชีวภาพ เพื่อดับกลิ่น
www.organicfarmthailand.com

4.น้ำหมักชีวภาพ ตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน

เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรได้เลือกเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับวัตถุดิบที่มีอยู่ โดยแบ่งออกเป็น 2 สูตร ดังนี้

วัตถุดิบ
วัตถุดิบสูตรที่ 1 น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืช (ใช้เวลาหมัก 7 วัน)
– พืชสับย่อยเป็นชิ้นเล็ก   40   กิโลกรัม
– กากน้ำตาล    10   กิโลกรัม
– น้ำสะอาด    10    ลิตร
– สารเร่งซุปเปอร์ พด.2   1   ซอง

วัตถุดิบสูตรที่ 2 น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์ (ใช้เวลาหมัก 20 วัน)
– ปลาหรือหอยเชอร์รี่สับย่อยเป็นชิ้นเล็ก    30    กิโลกรัม
– ผลไม้   10   กิโลกรัม
– กากน้ำตาล   10   กิโลกรัม
– น้ำสะอาด    10   กิโลกรัม
– สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2   1   ซอง

วิธีทำ
ทั้ง 2 สูตรจะมีวิธีทำเหมือนกัน ต่างกันแค่การเตรียมวัตถุดิบที่ต้องใช้เท่านั้น
– ละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในน้ำ 2 ลิตร คนให้เข้ากันอย่างน้อย 5 นาที
– ผสมกากน้ำตาลกับน้ำ 5 ลิตร คนจนละลายแล้วเติมสารเร่งที่ละลายน้ำไว้แล้วลงไป
– แบ่งพืชหรือสัตว์สับย่อยที่เตรียมไว้ 5 กิโลกรัมใส่ภาชนะปากกว้าง เทน้ำสารละลายที่เตรียมไว้ลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเทลงถังหมักโดยเก็บน้ำเอาไว้ก่อน
– แบ่งพืชหรือสัตว์สับย่อยอีก 5 กิโลกรัมมาคลุกกับน้ำสารสะลายที่ยังเหลืออยู่ในภาชนะเดิม เมื่อเข้ากันดีก็เทใส่ถังหมัก ทำแบบนี้จนกว่าวัตถุดิบที่เตรียมไว้จะหมด จึงค่อยเทน้ำที่ใช้คลุกลงไปด้วย
– สุดท้ายให้เอาน้ำสะอาดที่เหลือล้างภาชนะคลุกแล้วเทลงถังหมัก ก่อนปิดฝาถังตั้งไว้ในที่ร่ม
– หมั่นเปิดฝาถังเพื่อคนส่วนผสมทุกวัน เมื่อฟองหมดไปก็พร้อมใช้งานได้

การนำไปใช้
ทางกรมพัฒนาที่ดินไม่ได้ให้สัดส่วนในการผสมเพื่อใช้งานที่แน่นอนเอาไว้ แต่แนะนำให้เกษตรกรทดสอบพร้อมกับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของพืชด้วยตัวเอง เนื่องจากสูตรนี้ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย พืชแต่ละชนิดย่อมต้องการค่าความเข้มข้นของน้ำหมักชีวภาพต่างกัน การตรวจสอบเองจึงเป็นทางออกที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากพืช
www.naibann.com

5.สูตรอื่นๆ

ต่อจากนี้จะเป็นสูตรน้ำหมักชีวภาพที่คัดสรรบางส่วนมาจาก “องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน” ซึ่งแต่ละสูตรจะเหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • สูตรฮอร์โมน (น้ำหมักชีวภาพ) จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนอโศก

  วัตถุดิบสูตรน้ำพ่อหรือน้ำหมักผลไม้สุก
  – กล้วยสุก   1   กิโลกรัม
  – มะละกอสุก   1   กิโลกรัม
  – ฟักทองแก่    1    กิโลกรัม
  – น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล   3   กิโลกรัม

  วิธีทำ
  คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดในถังหมัก ปิดฝาให้สนิทแล้วหมักทิ้งไว้ 10-15 วัน

  วัตถุดิบสูตรน้ำแม่หรือน้ำหมักจากพืชสีเขียว
  – ผักบุ้ง   2   กิโลกรัม
  – หน่อไม้   2   กิโลกรัม
  – หน่อกล้วย   2   กิโลกรัม
  – น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล    3   กิโลกรัม

  วิธีทำ
  คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน พักไว้ก่อนประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วค่อยนำลงถังหมัก ปิดฝาให้มิดชิดแล้วหมักต่อเนื่องไปประมาณ 7-15 วัน

  ประโยชน์
  เหมาะสำหรับฉีดพ่นเพื่อบำรุงพืช เพื่อช่วยให้ต้นพืชเติบโตและแตกยอดได้รวดเร็ว
น้ำหมักผลไม้สุก
 • สูตรน้ำซาวข้าว จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนอโศก

  วัตถุดิบ
  – น้ำซาวข้าว    24    ลิตร
  – น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล    1   กิโลกรัม

  วิธีทำ
  ผสมน้ำซาวข้าวกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วหมักทิ้งไว้ 7 วันเป็นอย่างต่ำ

  ประโยชน์
  เหมาะสำหรับใช้บำรุงพืชผักให้เจริญเติบโตได้ดี โดยจะใช้วิธีการรดลงดินหรือฉีดพ่นต้นส่วนต่างๆ ของต้นพืชก็ได้
สูตรน้ำซาวข้าว
farmchannelthailand.com
 • สูตรน้ำหมักข้าวกล้อง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนอโศก

  วัตถุดิบ
  – ข้าวกล้องหุงสุก    3    กิโลกรัม
  – น้ำตาล    6   กิโลกรัม
  – แป้งเหล้า    3   ลูก
  – น้ำสะอาด   15   กิโลกรัม

  วิธีทำ
  คลุกเคล้าข้าวกล้องกับแป้งเหล้าบดละเอียดในตอนที่ข้าวยังอุ่น หมักไว้ 3 วัน จากนั้นนำมาเติมน้ำสะอาดและน้ำตาล คนให้เข้ากันแล้วหมักต่ออีก 15 วัน ครบกำหนดให้กรองเอาแค่ส่วนน้ำไปใช้ประโยชน์ แต่ถ้าจะนำไปไล่แมลงไม่ต้องเติมน้ำตาลแต่เปลี่ยนเป็นแช่สมุนไพร 7 วันแทน

  ประโยชน์
  เหมาะสำหรับบำรุงต้นข้าวให้โตเร็วและมีรวงใหญ่ เม็ดข้าวเต็ม ทั้งยังช่วยป้องกันโรคจากเชื้อแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงและมะเขือ กับช่วยควบคุมการระบาดของเพลี้ยได้
สูตรน้ำหมักข้าวกล้อง
 • สูตรน้ำหมักกรดแลคติก จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนอโศก

  วัตถุดิบ
  – นมสด   10   ส่วน
  – น้ำซาวข้าวหมักไว้ 7 วัน   1   ส่วน

  วิธีทำ
  ผสมนมกับน้ำซาวข้าวเข้าด้วยกันแล้วหมักทิ้งไว้ 7 วัน จัดการแยกชั้นไขมันที่เกิดขึ้นด้านบนไปผสมกับกากน้ำตาลหมักต่ออีก 7 วัน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปใช้ได้ แต่ถ้าใช้ไม่หมดสามารถเติมกากน้ำตาลเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนที่เหลือแล้วหมักต่อได้

  ประโยชน์
  เหมาะสำหรับบำรุงดินให้ร่วนซุยและมีความโปร่งมากขึ้น ช่วยเสริมให้ใบและผลพืชเติบโตได้ดี ป้องกันการเสื่อมสภาพของปุ๋ยหมักและยังช่วยป้องกันโรคพืชได้ด้วย
สูตรน้ำหมักกรดแลคติก
www.fourfarm.com
 • สูตรน้ำหมักกรดอะมิโน จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนอโศก

  วัตถุดิบ
  – กากถั่วเหลือง    3    กิโลกรัม
  – สับปะรด    1    กิโลกรัม
  – กากน้ำตาล    1    กิโลกรัม
  – น้ำสะอาด     5    กิโลกรัม
  – หัวเชื้อจุลินทรีย์หรือหัวเชื้อดินระเบิด  100   กรัม

  วิธีทำ
  คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 7 วัน หลังจากนั้นให้เติมน้ำสะอาดเพิ่มเข้าไป คนให้ทั่วแล้วหมักต่ออีก 15 วันเป็นอย่างต่ำ จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้

  ประโยชน์
  น้ำหมักกรดอะมิโนให้ธาตุในกลุ่มไนโตรเจนค่อนข้างสูง จึงดีต่อการบำรุงพืชทั้งราก ใบ และการเติบโตโดยรวม สามารถฉีดพ่นได้บ่อยตามต้องการ แต่ควรงดเว้นในช่วงที่ติดผลแล้ว
สูตรน้ำหมักกรดอะมิโน
www.nakzooh.com
 • สูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วยและหน่อไผ่ จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม

  วัตถุดิบ
  – หน่อกล้วยหรือหน่อไผ่    3    กิโลกรัม
  – น้ำสะอาด    3    ลิตร
  – กากน้ำตาล    1    กิโลกรัม

  วิธีทำ
  ให้เลือกขุดหน่อกล้วยหรือหน่อไผ่ในช่วงเช้า หน่อนั้นควรมีความสูงไม่เกิน 1 เมตร ตัดก้านใบและยอดออกพร้อมสับให้ละเอียด ละลายกากน้ำตาลในถังหมักก่อนใส่วัตถุดิบที่สับไว้ลงไป คนทั้งหมดให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมักไว้ 7 วัน ครบกำหนดให้กรองเอาแต่น้ำใส่ขวดเก็บไว้

  ประโยชน์
  สูตรนี้เป็นหัวเชื้อที่เก็บไว้ใช้ได้เป็นปี สามารถนำไปหมักต่อได้หลายแบบ เช่น หมักปลา หมักผัก หมักเศษอาหาร เป็นต้น ใช้เพื่อบำบัดน้ำเสียในฟาร์ม ดับกลิ่นในห้องน้ำ ควบคุมแมลง และเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดินได้ด้วย
สูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วย
nakhamin.go.th
 • น้ำสกัดชีวภาพสูตรเร่งดอก จากศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  วัตถุดิบสูตรที่ 1
  – ไข่ไก่ หรือไข่เป็ด    5   กิโลกรัม
  – กากน้ำตาล    5   กิโลกรัม
  – น้ำสะอาด    10   ลิตร
  – ลูกแป้ง   1   ลูก
  – นมเปรี้ยว    1   ขวด

  วิธีทำ
  ตอกไข่และบดให้ละเอียดทั้งเปลือก ผสมกับน้ำและส่วนผสมอื่นๆ ให้เข้ากัน จากนั้นหมักทิ้งไว้ 7 วัน

  วัตถุดิบสูตรที่ 2
  – ฟักทอง    1   กิโลกรัม
  – มะละกอสุก    1   กิโลกรัม
  – กล้วยน้ำว้าสุก    1   กิโลกรัม
  – กากน้ำตาล    1    กิโลกรัม
  – น้ำสะอาด    10    ลิตร

  วิธีทำ
  หั่นผลไม้ทั้งหมดให้เป็นชิ้นเล็ก คลุกเคล้ากับกากน้ำตาลให้ทั่วแล้วหมักในภาชนะที่มีฝาปิด ตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 15 วัน จากนั้นเติมน้ำเพิ่มอีก 10 ลิตร หมักต่อจนครบ 3 เดือนจึงใช้งานได้

  ประโยชน์
  เหมาะสำหรับฉีดพ่นในช่วงก่อนออกดอก เพื่อกระตุ้นให้พืชออกดอกได้เร็ว มีดอกมากและก้านดอกแข็งแรง โดยผสมน้ำหมัก 10 ซีซีกับน้ำสะอาด 20 ลิตร พ่นสัปดาห์ละครั้ง
น้ำสกัดชีวภาพสูตรเร่งดอก
 • สูตรฮอร์โมนไข่ จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมะม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิต จังหวัดอ่างทอง

  วัตถุดิบ
  – ไข่ไก่    200   ฟอง
  – กากน้ำตาล    20   ลิตร
  – นมสด    20   กิโลกรัม
  – ลูกแป้งข้าวหมาก    2   ลูก
  – ยาคูลท์    2    ขวด
  – สารอีเอ็ม    1    ลิตร

  วิธีทำ
  ผสมกากน้ำตาล นมสด ลูกแป้งข้าวหมาก และยาคูลท์เข้าด้วยกัน ทุบไข่ให้แตกและส่วนเปลือกต้องบดละเอียด แล้วนำมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เตรียมไว้ในตอนแรก ใส่ลงในถังหมักทิ้งไว้ประมาณ 40-45 วัน โดยต้องเปิดถังคนส่วนผสมทุกวัน ถ้าน้ำแห้งก็ให้เติมน้ำมะพร้าวลงไปแล้วหมักต่อ

  ประโยชน์
  ฮอร์โมนไข่นี้มีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลาย และใช้ได้กับพืชหลายชนิดดังนี้
  – สำหรับนาข้าว ให้ใช้แทนฮอร์โมนข้าว ฉีดพ่นหลังหว่านได้ 25 วันด้วยอัตราส่วน 10-15 ซีซีต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร จะช่วยให้ต้นข้าวแตกกอได้ดีและทนทานต่อโรคพืช
  – สำหรับพืชผักและไม้ดอก ให้ผสมฮอร์โมนไข่ 10 ซีซีต่อน้ำสะอาด 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 วัน พืชจะโตไวและออกดอกมาก
  – สำหรับไม้ผล ให้ใช้อัตราส่วน 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน ช่วยให้ไม้ผลมีใบเขียวสด และติดผลดี แถมผลที่ได้ยังมีคุณภาพดีอีกด้วย
น้ำหมักชีวภาพ สูตรฮอร์โมนไข่

หัวน้ำแม่และหัวน้ำพ่อ

หัวน้ำแม่และหัวน้ำพ่อ คือ 2 ใน 3 ประเภทของน้ำหมักชีวภาพ ใช้เป็นชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงวัตถุดิบหลักที่นำมาผ่านกระบวนการหมัก โดยหัวน้ำแม่จะเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชสดที่มีสีเขียว ส่วนหัวน้ำพ่อจะเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ได้มาจากผลไม้สุก ทั้ง 2 สูตรนี้ช่วยเร่งการเติบโตของพื้นในแต่ละช่วงได้ดีมาก แค่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาของต้นพืชเท่านั้น

 • การทำหัวเชื้อน้ำแม่

  วัตถุดิบ
  – พืชผักต่างๆ    3    กิโลกรัม
  – พืชตระกูลหญ้า   2   กิโลกรัม
  – หน่อกล้วย    2    กิโลกรัม
  – พืชตระกูลถั่ว    2    กิโลกรัม
  – กากน้ำตาล น้ำอ้อย หรือน้ำตาลทรายแดง   3    กิโลกรัม

  วิธีทำ
  – จัดการหั่นพืชทุกชนิดให้กลายเป็นชนิดเล็กๆ ไม่เกิน 1-2 นิ้ว
  – ผสมพืชที่หั่นแล้วกับกากน้ำตาล คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในร่ม 2 ชั่วโมง
  – เททั้งหมดลงถังหมักที่เป็นพลาสติกหรือโอ่งเคลือบ ปิดฝาให้แน่นตั้งไว้ในร่ม 7-15 วัน
  – ทดสอบด้วยการดมกลิ่น เมื่อไรที่มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวและกลิ่นแอลกอฮอล์ให้ทำการขยายหัวเชื้อทันที
  – การขยายหัวเชื้อ 10 เท่าสามารถทำในถังหรือนอกถังก็ได้ ถ้าทำในถังให้เติมน้ำสะอาดอีก 20 ลิตรและกากากน้ำตาลอีก 2 กิโลกรัม หมักต่อ 7-15 วัน แต่ถ้าหมักนอกถังให้รินน้ำแม่มา 1 ส่วน ผสมกากน้ำตาล 1 ส่วนและน้ำสะอาดอีก 10 ส่วน จากนั้นกรอกใส่ขวดปิดฝาหมักต่อ 7-15 วัน ไม่ว่าจะหมักรูปแบบไหนต้องมีการเปิดถังเพื่อระบายแก็สเป็นระยะๆ เมื่อน้ำที่หมักไว้เริ่มมีกลิ่นอมเปรี้ยวก็นำไปใช้งานได้
 • การทำหัวเชื้อน้ำพ่อ

  วัตถุดิบ
  – ฟักทองแก่    2   กิโลกรัม
  – มะละกอสุก    2    กิโลกรัม
  – กล้วยน้ำว้าสุก    2   กิโลกรัม
  – ผลไม้อื่นๆ    3    กิโลกรัม
  – กากน้ำตาล น้ำอ้อย หรือน้ำตาลทรายแดง   3  กิโลกรัม

  วิธีทำ
  ทั้งขั้นตอนการหมักและการตรวจสอบว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เหมือนกับการทำหัวเชื้อน้ำแม่ทุกประการ

การผสมน้ำแม่และน้ำพ่อเพื่อใช้ประโยชน์

เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักหัวเชื้อน้ำพ่อและหัวเชื้อน้ำแม่นั้นแตกต่างกัน ส่งผลให้สารอาหารที่ได้มีสัดส่วนที่ต่างกันไปด้วย เวลานำมาใช้งานจึงต้องผสมน้ำพ่อกับน้ำแม่ด้วยอัตราส่วนที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำสูตรการผสมเอาไว้ดังนี้

 • สูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นสูตรที่เน้นธาตุไนโตรเจนมากกว่าธาตุอื่น อัตราส่วนผสมจึงเป็นน้ำแม่ 10 ส่วน และน้ำพ่อ 1 ส่วน
 • สูตรเร่งการออกดอกของพืช สูตรนี้เน้นที่ธาตุฟอสฟอรัสเป็นสำคัญ อัตราส่วนอยู่ที่น้ำแม่ 1 ส่วนและน้ำพ่อ 1 ส่วน
 • สูตรเพิ่มคุณภาพผลผลิต จะเน้นไปที่การใช้ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม อัตราส่วนจึงอยู่ที่น้ำแม่ 1 ส่วนและน้ำพ่อ 10 ส่วน
หัวน้ำแม่และหัวน้ำพ่อ

การนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร

มาถึงตรงนี้คงพอเห็นภาพรวมแล้วว่า น้ำหมักชีวภาพนั้นมีความหลากหลาย ทั้งส่วนผสม การผลิต การใช้งาน และคุณประโยชน์ สำหรับเกษตรกรที่ยังเลือกไม่ได้ว่าควรใช้สูตรไหนและใช้อย่างไร ก็สามารถใช้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการบำรุงพืชจากคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินมหาสารคามต่อไปนี้ เพื่อเป็นส่วนช่วยประกอบการตัดสินใจได้

ข้าว

 • ใช้น้ำหมักชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะผสมน้ำ 1 ปี๊บสำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 20 กิโลกรัม โดยแช่ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง ก่อนนำขึ้นมาพักไว้อีก 1 วันแล้วค่อยนำไปปลูก
 • ใช้น้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นหรือรดลงดินในช่วงการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
 • หลังจากต้นข้าวมีอายุได้ 30-50 วัน และ 60 วัน ให้ใช้น้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตรต่อไร่ เทลงในนาข้าวเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นข้าว

พืชไร่

 • ในช่วงก่อนออกดอกและติดผล ให้ใช้น้ำหมักชีวภาพ 20 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ 5 ปี๊บต่อพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ ทำการฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกช่วง 10 วัน
 • กรณีของพันธุ์อ้อยและมันสำปะหลัง ให้ผสมน้ำหมักชีวภาพ 4 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ปี๊บ สำหรับแช่ท่อนพันธุ์ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงก่อนเพาะปลูก

พืชผักและไม้ดอก

 • ให้บำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพ 8 ช้อนโต๊ะที่ผสมกับน้ำอีก 4 ปี๊บสำหรับพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ โดยฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกช่วง 10 วัน

ไม้ผล

 • ผสมน้ำหมักชีวภาพ 50 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 12.5 ปี๊บต่อพื้นที่ 1 ไร่ สำหรับฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ เดือน ในช่วงก่อนออกดอกและติดผล
วิธีใช้น้ำหมักชีวภาพ
kasetsanjorn.com

น้ำหมักชีวภาพ เพื่อบริโภค

นอกจากการใช้ประโยชน์ภายนอกแล้ว เรายังสามารถนำน้ำหมักชีวภาพมาบริโภคได้อีกด้วย เพราะในน้ำหมักมีองค์ประกอบที่ดีต่อร่างกายอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เช่น วิตามิน โปรตีน เอนไซม์ เป็นต้น การดื่มน้ำหมักจึงช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น คนที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงก็ดื่มน้ำหมักช่วยได้ และถ้าอยากเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น้ำหมักก็ช่วยได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า น้ำหมักชีวภาพนั้นผ่านกระบวนการผลิตที่ดี สะอาด ปลอดภัย และควรหมักมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ปี

สำหรับสูตรการหมักนั้นยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละคน จะเลือกเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบหรือเป็นสมุนไพรก็ได้ รสชาติสุดท้ายก็จะต่างกันไปตามวัตถุดิบนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การบริโภคน้ำหมักยังไม่ได้มีการวิจัยอย่างจริงจังถึงผลลัพธ์ในการบำรุงร่างกาย และยังสุ่มเสี่ยงที่จะพบสารปนเปื้อนได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษก่อนจะเลือกบริโภคน้ำหมักจากที่ไหน อีกทั้งยังมีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่พอสมควร หลังบริโภคจึงอาจมึนงงและร้อนวูบวาบได้บ้าง

น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
www.miraclesherb.com

แหล่งอ้างอิง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้